เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์

แบ่งปัน

 

วานนี้(30พ.ค.) เวลา 15.55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายนศกนี้ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งระบายผลผลิตทางการเกษตร โดยแบ่งเป็นส่วนจัดการแสดงนวัตกรรมเด่นออกเป็น 9 กลุ่ม อาทิ กลุ่มภัยพิบัติธรรมชาติ, กลุ่มพลังงานทดแทน, กลุ่มกรีนเทคโนโลยี, กลุ่มเทคโนโลยีการการปรับปรุงพันธุ์พืชที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตร และกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโลยีด้านการเกษตรเป็นต้น

นอกจากนี้ยัง มีการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประกวดไม้ดอก ไม้ผล รวมถึงการประกวดสัตว์เลี้ยง และปลาสวยงาม การแสดงความสามารถพิเศษของสุนัขทรงเลี้ยง รวมทั้งการแข่งขันสุนัขว่ายน้ำ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนิสิต ตลอดจนโซนพื้นที่จำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics