สมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

แบ่งปัน

วานนี้(23พ.ค.) เวลา 14.15. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อปี 2529

ในการนี้ทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่งานวิจัย และสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างประเทศ โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ เป็นที่ฝึกสอนของนักศึกษา จากนั้นทรงบรรยายเรื่องการเรียนรู้ในชุมชน โดยทรงกล่าวถึงความหมายของชุมชนที่หมายถึงการอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กไปจนถึงชุมชนระหว่างประเทศ ซึ่งการอยู่ร่วมกันจะต้องอาศัยการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมและวัฒนธรรมที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เช่น ด้านการศึกษา และ การประกอบอาชีพ ชุมชนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาชุมชน โดยทรงเริ่มจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก และชั้นประถมศึกษาตอนต้น

จากนั้นเวลา 18.22 . เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก”พระสมเด็จศิริราชร้อยปี และพระชุดเบญจภาคีมหามงคล” ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทรัพย์สมทบทุน”กองทุนเพื่อสถาบัน การแพทย์สยามินทราธิราช” และ”กองทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์”สำหรับดำเนินการจัดสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช บนพื้นที่เดิมของสถานีรถไฟธนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ การวิจัย สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมถึงการสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ทางเดินริมน้ำและท่าน้ำ ตลอดจนการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟธนบุรีเป็นพิพิธภัณฑ์

ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำมวลสารและผงพุทธคุณจากการจัดสร้าง “พระสมเด็จศิริราชร้อยปี” และ “พระคะแนนบูชา” เมื่อพุทธศักราช 2531 มาจัดสร้างเพิ่มเติม

ประกอบด้วย สมเด็จศิริราชร้อยปี ชนิดทองคำ เงิน นาก และทองแดง พร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปบูชา สมเด็จศิริราชร้อยปี ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เป็นชนิดลอยองค์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว พร้อมจัดสร้างพระชุด เบญจภาคีมหามงคล พระยอดขุนพลเนื้อชิน ประกอบด้วย ชุดทองคำ เงิน และเนื้อชิน มอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาต่อไป
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics