ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข็มทิศเศรษฐกิจไทย

แบ่งปัน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข็มทิศเศรษฐกิจไทย

 51

               เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ นักวิชาการจำนวนไม่น้อย ที่ได้ออกมาร่วมกันแสดงความเห็นด้วย โดยเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ช่วยให้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย

               ในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันการระดมความคิด การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่น้อมนำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ จึงเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อน ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ การปฏิบัติในภาคธุรกิจให้กับสังคมไทยได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

                ที่สำคัญภาคธุรกิจเอกชนนับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้นหากภาคธุรกิจของประเทศไทยได้ดำเนินการตามหลักการโดยมีภูมิคุ้มกัน ขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังบนพื้นฐานของความพอเหมาะพอสม ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

                ดังคำกล่าวของ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ครั้งไปบรรยายพิเศษให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ จัดโดยสำนักงาน กปร. เมื่อวันก่อนว่า

               การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยรู้จักนำหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในเชิงธุรกิจจะใช้คำว่าการบริหารความเสี่ยง การมีความรู้คู่คุณธรรม นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารธุรกิจ

               เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง วิกฤติจากภัยธรรมชาติ ซึ่งใน 3-4 ปีที่ผ่านมา มีเรื่องแปลก ๆ เกิดขึ้นในประเทศของเรา รวมถึงในโลกใบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยธรรมชาติ สภาพดินฟ้าอากาศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากได้เตรียมการให้พร้อม และดำเนินธุรกิจด้วยความมีเหตุมีผล พอประมาณ บริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบแล้ว มั่นใจได้ว่าจะมีภูมิต้านทานให้กับธุรกิจ

               และนำไปสู่การพัฒนาระบบ การรู้จักความพอประมาณ ในการทำธุรกิจการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท การทำอะไรไม่เกินตัว การรู้จักประมาณตน คือ การรู้ต้นทุน รู้จักการวางแผน การผลิต การขาย การตลาดอย่างพอประมาณ อย่างพอเพียง และไม่ประมาท ซึ่งเป็นหลักการบริหารธุรกิจระบบสมัยใหม่ คือการบริหารความเสี่ยง

              ซึ่งเป็นหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ เชื่อว่าหลักการนี้จะทำให้ธุรกิจทั้งใหญ่ กลาง เล็ก สามารถรอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจได้ เนื่องจากตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ทำให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ได้

               ารจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นด้านภาคธุรกิจ ในระดับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านค้า ซึ่งมีกิจการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และจากธุรกิจที่หลากหลายประเภท ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมาจากที่ต่างกัน แต่จะได้แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจได้อย่างรู้เท่าทัน

               “ในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา นับว่าเป็นวาระอันเป็นมงคลยิ่ง ที่พวกเราจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานพระราชดำริปรัชญาอันทรงคุณค่านี้แก่พวกเราชาวไทยทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ได้ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน”  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีกล่าว

              เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานเกือบ 40 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ.

 

 
ความเห็น

  • chaiporn wrote on 30 ตุลาคม, 2012, 10:33

    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได้

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics