พระมหากษัตริย์ ธรรมะและการเปลี่ยนแปลง

แบ่งปัน

63

นายชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ดังที่เรียกขานกันในระยะหลังว่า ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับตั้งแต่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการโจษขานจากนานาอารยประเทศทั่วโลกว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระบารมีอย่างยิ่งยวด ไม่ว่าสภาวการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงจะอุบัติขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งภายในบ้านเมือง และภายใต้สถานการณ์ความเป็นไปของโลก

การเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อโลกยังคงหมุนวนอยู่ทุกวัน และเรียกร้องให้สรรพสิ่งต้องเคลื่อนไหวไปตามแรงเหวี่ยงนั้นๆ แต่ภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน และไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เลย นั่นก็คือ สัจจะและ ความดีงาม ซึ่งว่าไปแล้วก็คือแก่นสาระของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองวิถีทางแห่งธรรม ที่พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ ได้ยึดเป็นพระราชปณิธาน นับตั้งแต่วันเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ได้พิสูจน์เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความแตกต่างไปจากอดีตกษัตริย์พระองค์อื่นๆ เช่นใดบ้าง ภายใต้ภาวะแห่งความสับสนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่บ้าง โดยเฉพาะถ้าหากถูกมองจากสายตาที่ห่างไกลไปจาก ธรรมะแล้วไซร้ สถาบันพระมหากษัตริย์อาจกลายเป็นเพียงข้ออ้างหรืออาจถูกนำไปแอบอ้างเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางอำนาจ ให้กับคนในแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งองค์กรทางสังคมต่างๆ

เป็นสิ่งที่ยากมาก ที่พระมหากษัตริย์จะทรง ปฏิเสธ หรือ คัดค้าน การแอบอ้างใดๆ โดยเฉพาะการแอบอ้างที่แยบยล และซ่อนเงื่อนปมมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งบางครั้งความรักชาติอย่างผิดๆ ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแอบอ้าง โดยปราศจากความเข้าใจถึงธรรมะแท้ที่จริงอาจกล่าวได้ว่าหากมองถึง ทศพิธราชธรรม ที่ทรงดำเนินมาโดยตลอดนั้น บุคคลใดหรือองค์กรใดก็ตาม ที่ก้าวเดินไปตามวิถีทางแห่งธรรม บุคคลเหล่านั้นน่าจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเป็นผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทอย่างแท้จริง การฆ่าฟันศัตรูภายในชาติด้วยข้ออ้างที่ว่าเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์หาใช่การเดินตามรอยพระยุคลบาทไม่ แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็มิอาจที่จะปฏิเสธ ทัศนะแห่งความแตกต่าง ของบรรดาพสกนิกรใดๆ ได้เลย

อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวย้ำหลายต่อหลายครั้งให้พสกนิกรของพระองค์ยึดมั่นอยู่ในวิถีทางแห่งธรรม ให้ฝักใฝ่ในสันติ ให้มีความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์นอกจากนั้นยังทรงเพียรพยายามที่จะกล่าวย้ำถึงความสามัคคีครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใน หรือสังคมภายนอกก็แล้วแต่ ความสำคัญของความสามัคคี หรือ รู้รักสามัคคี ได้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นเสมือนการตอกย้ำแก่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายว่าควรจะก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงนานาประการด้วยทัศนคติเช่นใด

การเปลี่ยนแปลงบนทัศนคติแห่งความเป็นปฏิปักษ์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบน ซากปรักหักพังของประเทศชาติ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไร้หลักประกันใดๆ สำหรับผู้แพ้ที่จะต้องถูกทำลายลงไปด้วยความขาดสติ ขาดความเมตตาของผู้ชนะ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่บังเกิดขึ้นบนความไร้รักสามัคคี และมักจะขาดเสียซึ่งธรรมะในการค้ำจุนบทบาทแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

การเมืองคือเรื่องแห่งความเปลี่ยนแปลง ภาวะเศรษฐกิจเป็นเรื่องแห่งการเปลี่ยนแปลง และแน่นอนสังคมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงวันแล้ววันเล่า แต่ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงแผ่พระบารมี ประคับประคองกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ให้รอดพ้นไปจากการเป็น อนุสาวรีย์แห่งความแตกร้าว ครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อปกป้องประเทศชาติ
ความเห็น

 • กบร.ศสพ. wrote on 16 สิงหาคม, 2010, 8:14

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 • ปรีดี wrote on 21 มิถุนายน, 2012, 10:08

  โชคดีเหลือเกิน ที่เกิดมาบนแผ่นดินที่มีพระบาทส­มเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของแผ่นดิน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • กบ.ทบ. wrote on 21 มิถุนายน, 2012, 14:24

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • พยาบาลไทย wrote on 19 กรกฎาคม, 2012, 9:17

  เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองเอกราชของชาติ เราจำเป็นต้องร่วมมือกันเชิดชูและส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป

 • กาแฟดำ wrote on 20 กรกฎาคม, 2012, 9:12

  เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองเอกราชของชาติ เราจำเป็นต้องร่วมมือกันเชิดชูและส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป

 • ใต้ร่มธงไทย wrote on 23 กรกฎาคม, 2012, 9:14

  พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงอุทิศพระองค์ ตรากตรำพระวรกายทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของมวลประชาราษ­ฎร์ ขอเราปวงพสกนิกรร่วมใจกัน แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนด้วยความสำนึกในพระมห­ากรุณาธิคุณของพระองค์

 • มหาชน wrote on 10 สิงหาคม, 2012, 11:10

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ภปร.) พระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบัน เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ. ศ. 2467 โดยด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
  ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่พระราชพิธีบรมราชา – ภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ในวันนั้นเอง ทรงเปล่ง พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการดังกล่าวถือเป็นประถมธรรมิกราชวาจา และเป็นพระราช -สัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรม

 • สมุนไพร wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 11:28

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกล จึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรูปแบ­บต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 • สุดขอบฟ้า wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 12:19

  ในหลวงท่านห่วงใยประชาชนของท่าน­มากแค่ไหน คนไทยทั้งหลายย่อมทราบดีไม่ว่าจ­ะรู้จากทีวี หรือจากอินเตอร์เน็ต ท่านเสด็จไปดูน้ำด้วยพระองค์เอง­ในตอนกลางคืนซึ่งไม่มีใครคาดคิด­แน่นอนในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์มีพระ­พลานัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอด­ไป

 • แก้ไข wrote on 14 สิงหาคม, 2012, 14:07

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน

 • อนาจักร wrote on 10 กันยายน, 2012, 10:25

  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 • เอก wrote on 10 กันยายน, 2012, 11:28

  การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 • พระเส wrote on 10 กันยายน, 2012, 14:16

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 • วิไลย์ wrote on 10 กันยายน, 2012, 15:28

  พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
  เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
  แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่การฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นและแย่งชิง
  สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
  ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความ
  ผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 • หยาดเหงื่อพ่อ wrote on 11 กันยายน, 2012, 10:31

  บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 • นุสรา wrote on 11 กันยายน, 2012, 14:09

  จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ “ในหลวง”
  ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจ
  เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 • เชิญชู wrote on 11 กันยายน, 2012, 15:03

  สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยิ่งใหญ่ เป็นสถาบันที่เราสมควรให้การเคารพรักและเชิดชู

 • คมสรรค์ wrote on 12 กันยายน, 2012, 12:14

  พระบารมีแพร่ไพรศาลไปทั่วล้า เพราะท่านทรงมีทศพิศราชธรรม
  ชาวไทยทุกคน ขอสรรเสริญทรงพระเจริญ
  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • วิทยา wrote on 13 กันยายน, 2012, 13:44

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 • ร่มเย็น wrote on 13 กันยายน, 2012, 14:31

  พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข

 • ภักดิ์ wrote on 13 กันยายน, 2012, 14:38

  สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
  ด้อยโอกาส…ขาดสิ่งใด…แม้ภัยมา พระเมตตา…โครงการหลวงช่วยปวงชน
  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
  น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 • รุจ wrote on 14 กันยายน, 2012, 10:53

  ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 • เข็ม wrote on 14 กันยายน, 2012, 11:00

  บ้านเมืองร่มเย็นเพราะว่าทรงมีพระมหากษัตริย์ที่ปรีชาสามารถ ฉะนั้นเราคนไทยควรรักและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 • เอกราช wrote on 14 กันยายน, 2012, 12:13

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 • วิชาการ wrote on 14 กันยายน, 2012, 14:09

  .ถ้าวิจารณ์ดีๆ ตามหลักวิชาการคงไม่น่ามีปัญหาอะไรทุกวันนี้เป็นการวิจารณ์จากข่าวลือ จาก “เขาเล่ามาว่า” จาก “คนวงในเขาว่ามา” ทั้งนั้น

 • อาริต wrote on 12 พฤศจิกายน, 2012, 12:06

  คนไทยทั้งหลายย่อมทราบดีไม่ว่าจ­ะรู้จากทีวี หรือจากอินเตอร์เน็ต ในหลวงท่านเสด็จไปดูน้ำด้วยพระองค์เอง­ในตอนกลางคืนซึ่งไม่มีใครคาดคิด­แน่นอนในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์มีพระ­พลานัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอด­ไป

 • จำปี wrote on 14 พฤศจิกายน, 2012, 11:40

  โครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 • นิมิต wrote on 12 ธันวาคม, 2012, 12:06

  “ในหลวง” มีพระราชดำรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  ดีใจมากเลยครับที่เกิดมาบนแผ่นดินไทย

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics