“ในหลวง” ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

แบ่งปัน

67

บทความ “ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์” แปลมาจาก “King of Thailand: More Than a Monarch” ของ สนิทสุดา เอกชัย เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 9 มิถุนายน 2549 ในhttp://www.bangkokpost.com/News/09Jun2006_news01.php

ในหลวง-โบกพระหัตถ์-ภาพวาด“เสาหลักแห่งความมั่นคง” “พ่อของแผ่นดิน” “แสงสว่างนำทาง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาสำหรับประชาชนชาวไทย และทรงเป็นมากยิ่งกว่านั้น

ชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมักจะแสดงความแปลกประหลาดใจที่ได้รับรู้ถึงความรักเทิดทูนอย่างสูงของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว แต่ความแปลกใจนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้รับรู้ถึงการอุทิศพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะปวงชนชาวไทยที่มีความยากจน

ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจได้ว่าสาเหตุที่ชาวไทยรักเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากก็เพราะพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์สิ่งนี้คือสิ่งน่าชื่นชมที่สุดในสังคมซึ่งไม่มีสิทธิพิเศษทางชนชั้นนั่นคือสิ่งที่คุณได้รับจากความอุทิศตนและการทำงานหนัก มิใช่จากสิทธิพิเศษอันได้มาโดยกำเนิด และโดยเหตุผลเช่นนี้ พระมหากษัตริย์ไทยจึงทรงได้รับความรักเทิดทูนอย่างมากจากประชาชนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนอย่างมาก เป็นเหตุผลง่ายๆเช่นนั้นเอง

แต่ความรักเทิดทูนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆเช่นนั้นหรือเปล่า?

พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมักจะได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลกซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ ในระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเริ่มต้นโครงการนับพันโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเพื่อทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายไปอย่างมากให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่

ในหลวง พัฒนา ความเป็นธรรมภายในระยะเวลาหกทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปีในพื้นที่ทุรกันดาร พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนชาวบ้านในทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทรงรับฟังปัญหาของชาวบ้าน เพื่อทรงซักถามถึงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหา และเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพวกเขาโดยการให้การสนับสนุนทุกทางเพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในระยะยาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้ความชื่นชอบในวิทยาศาสตร์ของพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศโดยทรงคิดค้นหลากหลายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำเสีย การกัดเซาะของดิน การขาดแคลนพลังงาน และสาธารณสุขและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังทรงสามารถติดตามสถานการณ์ของประชาชนของพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยมีพระประสงค์ให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อมีความต้องการ

ดังนั้นความจงรักภักดีของพวกเราต่อพระองค์นั้นจึงลึกซึ่งและรับรู้ได้อย่างชัดเจน

เรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่ความรักเทิดทูนในพระองค์ไม่ได้เพียงมาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์แต่หากยังมาจากสิ่งซึ่งพระองค์เป็น

ในสายตาของประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างของคุณงามความดี เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ พระองค์ทรงทำให้ความศรัทธาของพวกเราในการทำความดียังคงอยู่ในยุคที่การเมืองที่สกปรกและการแก่งแย่งแข่งขันมีอยู่ทั่วไป

ในหลวง พัฒนา พระราชดำริประเทศไทยในปัจจุบันแตกต่างจากประเทศไทยเมื่อ 60 ปีที่แล้ว จากประเทศสังคมเกษตรกรรมเรียบง่ายยึดถือค่านิยมในเรื่องของความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง ปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศที่ถูกพัฒนาเป็นสังคมเมือง สังคมแห่งการบริโภคซึ่งเงินมีอำนาจมากที่สุด

จากสังคมซึ่งผู้คนปฏิบัติตามมาตรฐานของสังคม มาเป็นสังคมวัตถุนิยมและสุขนิยม

ประเทศไทยเองก็ประสบอุปสรรคปัญหาหลากหลายระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว เช่น สงครามเย็น กบฎคอมมิวนิสต์ การทำรัฐประหาร ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ การก่อจลาจลบนท้องถนน การทุจริตของรัฐบาล การล้มละลายทางเศรษฐกิจ ภัยสึนามิ และความไม่สงบสุขในภาคใต้

ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่มั่นคง การที่ตำรวจมีปัญหาคอรัปชันและกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาทำให้ศีลธรรมจรรยาหดหายไปจากสังคมเพราะประชาชนไม่สามารถพึ่งพากฎหมายได้ แต่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ

หากไม่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเราคงหมดสิ้นซึ่งศรัทธาของการทำความดีไปนานแล้ว

เมื่อเรามีแต่นักการเมืองที่ทุจริตและวางอำนาจบาตรใหญ่ หัวใจของเรากลับเบิกบานขึ้นเมื่อเห็นพระเจ้าอยู่หัวของเราพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านอันห่างไกลอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยภายใต้แสงแดดที่แผดเผา หรือทรงนั่งบนพื้นดินเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนทั่วไปโดยไม่ถือพระองค์ว่าพื้นจะเปรอะเปื้อนเพียงใด

เมื่อเหล่าคนรวยและมีอำนาจนิยมที่จะโอ้อวดความมั่งคั่งของพวกเขา หัวใจของพวกเราก็อบอุ่นเมื่อได้รับรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงใช้สิ่งของซึ่งผลิตภายในประเทศ รองเท้ากีฬาธรรมดา ไม่ทรงทิ้งดินสอที่ใช้แล้วเพียงครึ่งหนึ่ง ทรงเสวยข้าวซ้อมมือแม้ว่าข้าวซ้อมมือมักจะถือกันว่าเป็นอาหารสำหรับนักโทษ และทรงรับสุนัขข้างถนนเป็นสุนัขทรงเลี้ยง

เมื่อสุขนิยมได้กลายเป็นสิ่งซึ่งครอบงำคนในชาติ การได้รับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีความรอบคอบไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องที่ดี

เมื่อมีไม่กี่คนที่กล้าที่จะเข้าไปยังบางพื้นที่ เช่นพื้นที่ที่มีความไม่สงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่นั้นเนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือมากที่สุด

เมื่อประเทศแสดงความไม่เต็มใจในการยอมรับชนกลุ่มน้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนพวกชนกลุ่มน้อยนั้นเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั้งชาติรู้ว่าพวกเขาต้องเป็นมิตรต่อกันหากต้องการให้เกิดความสงบสุขสันติ

เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจอันเกิดจากความละโมบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสเรื่องปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในประเทศกลับมามีจิตสำนึก

เราได้เห็นความงดงามของความเรียบง่ายในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราได้เห็นความกล้าหาญ การให้โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมานะบากบั่น และพระจริยวัตรทางศาสนาอันงดงาม

เมื่อเรารู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์ เราย่อมรู้สึกถึงความดีงามของพระองค์ซึ่งทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในขณะที่เรายังคงติดอยู่กับโลกของการแข่งขันและความเห็นแก่ตัว

เราอาจรู้สึกสิ้นหวังกับความถดถอยของศีลธรรมจรรยาของคนในประเทศ เราอาจรู้สึกผิดหวังกับตัวเราเองเมื่อเราไม่สามารถทัดทานกับสิ่งยั่วยวนต่างๆที่อยู่รอบตัว แต่เราไม่เคยห่างหายจากการทำความดี นั่นเป็นเพราะพระเจ้าอยู่หัวของเรา

เพราะสิ่งซึ่งพระองค์ทรงเป็น เรารู้ว่าเราจะต้องเพียรพยายามที่จะเป็นคนเช่นไร

ชีวิตอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม และเราอาจจะอ่อนแอและไม่สมบูรณ์พร้อม แต่เมื่อเรารู้ว่าเราได้รับความรักจากบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแบบอย่างของความดีงาม จะทำให้เรามีพลังอันมหัศจรรย์ที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่จะได้เดินตามรอยเท้าพระองค์ ที่จะได้ค้นพบความดีงามในตัวเราเองอีกครั้งหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมากยิ่งกว่ากษัตริย์ ทรงเป็นเพียงบุคคลเดียวที่ทำให้เรากลับมามีความเชื่อในมนุษยธรรมและมีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งในยามที่เรามีความทุกข์เข็ญและหมดหวัง และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรารักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวของเรายิ่งนัก
ความเห็น

 • John King's Army007 wrote on 4 ตุลาคม, 2009, 12:57

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • Facebook User wrote on 11 ตุลาคม, 2009, 11:25

  พระองค์ทรงเป็น ‘องค์ภูมิพล’ พลังแห่งแผ่นดิน สมดังที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามจริงๆ ค่ะ

  เห็นด้วยกับประโยคที่ว่า ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังทรงใช้ความชื่นชอบในวิทยาศาสตร์ของพระองค์ เพื่อประโยชน์ของประเทศ โดยทรงคิดค้นหลากหลายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำเสีย การกัดเซาะของดิน การขาดแคลนพลังงาน และสาธารณสุข และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่’

  แม้ว่า เมื่อแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนใจศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อพระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ก็ทรงเปลี่ยนสาขาไปเป็นสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นกษัตริย์
  พระองค์ทรงปรับทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างดียิ่ง ด้วยการปกครองประเทศด้วยรัฐศาสตร์ และทรงนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพสกนิกรอย่างแท้จริง

 • เพชร wrote on 8 พฤศจิกายน, 2009, 19:20

  ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป เพื่อให้คนขายชาติรู้สำนึกบ้าง

 • สบร.23 wrote on 8 ธันวาคม, 2009, 14:16

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

 • phu wrote on 8 ธันวาคม, 2009, 14:48

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
  ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

 • phu wrote on 11 ธันวาคม, 2009, 7:34

  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์
  ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

 • mana wrote on 14 ธันวาคม, 2009, 11:50

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 • ooo wrote on 16 ธันวาคม, 2009, 15:39

  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ

 • tito wrote on 16 ธันวาคม, 2009, 15:53

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมในนาม ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกสระแก้ว

 • mana wrote on 14 มกราคม, 2010, 8:10

  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 • mana wrote on 14 มกราคม, 2010, 8:14

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

 • ลูกของพ่อหลวง wrote on 4 กุมภาพันธ์, 2010, 8:51

  ลูกรักพอหลวงมากที่สุด หลายครั้งที่ลูกคนนี้ทำสิ่งผิดพลาดไว้มากมาย แต่ลูกก็มีพ่อหลวงเป็นแบบอย่างของคุณความดีให้ลูกได้ตั้งใจทำความดีต่อไป ลูกภาวนาทุกวันให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็ง
  แรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกทุกคนได้พักพิง ตราบนานเท่านาน ลูกอยากเห็นพ่อหลวงมีความสุขบ้าง ลูกรู้ความสุขของพ่อก็คืประชาชน

 • นศท.ธรรมวัฒน์ พิทักบ์ทรัพย์สิน wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2010, 9:38

  “สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” ความประทับใจ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธของเรา เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธา ต่ตัวพระองค์ เราคนไทยที่นับถือพุทธควรจะประพฤติ ปฎิบัติ ตามหลักพระพุทธศาสนา และตามพระองค์เพื่อให้ศาสนาพุทธอยู่คู่กับคนไทยตลอดกาล….

 • สบร.23 wrote on 21 มิถุนายน, 2010, 10:50

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
  ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • sw2002 wrote on 8 ธันวาคม, 2010, 11:23

  ขอเชิญพี่น้องชาวไทย มาร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่ออยู่หัวของเรากันเถอะ

 • วลีรัตน์ ปทุมมาศ wrote on 15 มีนาคม, 2011, 14:28

  ข้าพเจ้าเเละครอบครัว ของถวายพระพรชัยด้วยความจงรักภักดีเเละจะทำในสิ่งที่ท่านได้สอนเเก่คนไทย

 • ปตอ.พัน.2 wrote on 16 มีนาคม, 2011, 20:26

  เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ
  ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
  ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา
  ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 • คนไืทย wrote on 11 เมษายน, 2011, 13:05

  ด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ จึงทำให้รู้ว่า  ในหลวง  ทรงงานหนักเพื่อให้พวกเรามีความสุข ในหลวงมิใช่ กษัตริย์ที่มีแค่อิทธิฤทธิ์ในหนังเทพนิยาย แต่ท่านเป็น มหากษัตริย์ที่ทรงมีเมตตาธรรม

 • ดำเนินสะดวก wrote on 19 เมษายน, 2011, 11:57

  ถ้าหากพระองค์ปฎิเสธ การขึ้นครองราชย์ แล้วไปใช้ชีวิตแบบสามัญชน ที่มีฐานันดรศักดิ์ ท่านและครอบครัวคงสบายใจ แต่การที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เพื่อเป็นพระมหากษัตริย์ไทยนั้น นับว่า พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง  สิ่งที่ท่านทำตลอดเวลาที่ครองราชย์ ทำให้ คนไทย มีความรักและผูกพัน สถาบันมาโดยตลอด     ปัจจุบันจากความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองและข้าราชการบางคน ทำให้เกิดภัยคุกคามสถาบันกษัตริย์ของไทย พวกเราที่บอกว่ารักในหลวง จะต้องช่วยกัน ปกป้องพระองค์ท่าน ด้วยการหยุดยั้งทั้งความคิด และการกระทำของคนพวกนี้ให้ได้

 • NUKROP wrote on 26 สิงหาคม, 2011, 15:44

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเกิน120ปีอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยไปอีกนานแสนนานเทอญและจะไปสวดมนต์ขอพรตามสถานที่อันศักสิทธิ์เพื่อขอพรให้ในหลวงหายจากอาการพระประชวร

 • ธรรมดา wrote on 16 กรกฎาคม, 2012, 9:21

  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • อำพล wrote on 16 กรกฎาคม, 2012, 10:21

  1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  4. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  7.จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  10 ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  11. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  12. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  13. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  14. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  15. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  16. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
  17. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
  18. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
  19. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  20 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
  21. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
  22. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  23. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  24. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
  25. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  26. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
  27. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
  28. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
  29 พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
  30 ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
  31. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  32. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
  33. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
  34. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
  35. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
  36. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
  37. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
  38. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  39. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
  40. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
  41. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
  42. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
  43. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
  44. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
  45. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  46. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
  47. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
  48. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
  49. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
  50. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 • สมเจต wrote on 17 กรกฎาคม, 2012, 9:26

  พ่อหลวงของเรานั้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกๆทุกคน ดังนั้นเราจึงควรเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยการปฏิบัติตนอย่างพอดี พอเพียง เพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือ “ความพอเพียง” ที่พ่อหลวงมอบให้คนไทยทุกคน

 • เสมอ wrote on 17 กรกฎาคม, 2012, 10:58

  ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 • บุญรักษา wrote on 17 กรกฎาคม, 2012, 11:36

  ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • น้ำเงิน wrote on 18 กรกฎาคม, 2012, 9:29

  ข อ ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น
  •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
  ::: (\_(\ …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
  *: (=’ :’) :::::::: ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ฯ ::::::::::•
  .. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*¸
  .•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

 • ประชาชนชาวสังขะ wrote on 18 กรกฎาคม, 2012, 11:34

  พระองค์คือศุนย์รวมใจของคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 wrote on 23 กรกฎาคม, 2012, 15:40

  พระเอยพระโอบเอื้อ อารี 
  พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง 
  พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา 
  พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 • คาวี หอมเชย wrote on 6 สิงหาคม, 2012, 7:36

  ในหลวงทรงงานทุกอย่าง มิได้ย่อท้อ เพื่อให้ลูกๆทุกคนได้มีแต่ความสุขไม่อดยาก ดังเราทำความดีเพื่อตอบแทนในหลวงตลอดไป

 • ชวนชื่น wrote on 8 สิงหาคม, 2012, 10:24

  พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไก­ล ทรงเห็นความสำคัญ่ของการป้องกัน­น้ำในฤดูน้ำหลาก ทรงคิดหาวิธีป้องกัน และทรงมีพระดำริให้สร้างเขื่อนเ­พื่อกักเก็บน้ำเป็นการแก้ไขปัญห­าน้ำแล้งในฤดูแล้ง

 • แก้ว wrote on 9 สิงหาคม, 2012, 11:05

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุขของประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทรงนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศต่างๆ นั้นด้วย ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล และประเทศต่างๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรี เมื่อเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ แล้ว ก็ได้ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ที่เป็นประมุขของประเทศต่างๆ ที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน และบรรดาพระราชอาคันตุกะทั้งหลาย ต่างก็ประทับใจในพระราชวงศ์ของไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยอย่างทั่วหน้า
  ผมโชคดีที่เกิดมาบนแผ่นดินไทย

 • พลังงานทดแทน wrote on 5 กันยายน, 2012, 11:19

  ท่ามกลางความต้องการในการใช้น้ำมันดีเซลที่เพิ่มมากขึ้น และราคาของน้ำมันดีเซลที่ขยับตัวสูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมองเห็นคุณค่าของปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ และถึงแม้ว่า น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล อาจหมดลงในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า แต่ประเทศไทยก็ยังมีแหล่งน้ำมันที่เราสามารถปลูกและผลิตขึ้นได้เอง
  พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย และให้ทดลองนำปาล์มน้ำมันมาสกัดเป็นน้ำมันไบรโอดีเซล ซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ อีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  น้ำมัน ไบรโอดีเซล เป็นอีกหนึ่งใน โครงการตามแนวพระราชดำริ ที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ ด้วยวิถีกสิกรรมผสมผสานกับเทคโนโลยี สมัยใหม่ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกลง
  น้ำมันไบรโอดีเซล พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระอัจฉริยภาพ ที่พระราชทานแนวทางใหม่ในการพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทนภายในประเทศให้เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนาคตที่ดีของเราทุกคน

 • น้อย wrote on 5 กันยายน, 2012, 12:59

  ไม่ว่ายามบ้านเมืองไม่สงบ มีทุกข์ ความทุกข์ของประชาชน พระเจ้าอยู่หัวของเราไม่เคยทอดทิ้งให้ความห่วงใย ส่งธารน้ำใจให้ความช่วยเหลือตลอดมา

 • เสมอ wrote on 5 กันยายน, 2012, 13:44

  จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 • นฝ.นศท.จทบ.สฏ wrote on 6 กันยายน, 2012, 11:51

  พ่อหลวงของเราทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา ไม่ว่าในด้านการปกครอง หรือการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

  อยากให้พสกนิกรทุกคนควรเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า

  พวกเราอยากให้พระองค์พักบ้างเพราะพระองค์เหนื่อยมามากแล้ว

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ธนพัทธ์ แว่นมณีระยับ

  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นฝ.นศท.จทบ.สฏ

  โรงเรียนสุราษฏร์เทคโนโลยี

 • ชาเขียว wrote on 6 กันยายน, 2012, 12:48

  พ่อหลวงของเราทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา ไม่ว่าในด้านการปกครองหรือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยากให้พสกนิกรทุกคนควรเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า
  พวกเราอยากให้พระองค์พักบ้างเพราะพระองค์เหนื่อยมามากแล้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • บรรเทา wrote on 7 กันยายน, 2012, 10:03

  พระมหา กษัตริย์ไทย ยิ่งใหญ่นัก ทรงปกปัก บ้านเมือง รุ่งเรืองยิ่ง
  เสด็จไป ถิ่นกันดาร เพื่อรู้จริง แล้วแก้สิ่ง เหล่านั้น ให้บรรเทา

 • หนูรักในหลวง wrote on 7 กันยายน, 2012, 12:31

  ด้วยพระบารมีของพระองค์ทำให้บ้านเมิืองมมีความสงบร่มเย็นเป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัย มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงทางด้านการเมือง และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และดำรงอยู่ด้วยความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ หนูรักในหลวง

 • ชัยมงคล wrote on 7 กันยายน, 2012, 15:14

  “…คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย. ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี…”

  พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

 • ดวงดาว wrote on 9 ตุลาคม, 2012, 10:43

  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 • ชายน้อย wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 12:07

  ความประทับใจ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธของเรา เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธา ต่ตัวพระองค์ เราคนไทยที่นับถือพุทธควรจะประพฤติ ปฎิบัติ ตามหลักพระพุทธศาสนา และตามพระองค์เพื่อให้ศาสนาพุทธอยู่คู่กับคนไทยตลอดกาล….

 • พูล wrote on 7 พฤศจิกายน, 2012, 11:59

  ชาวไทยรักเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากก็เพราะพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ 

 • กฐิน wrote on 8 พฤศจิกายน, 2012, 11:38

  น้ำมัน ไบรโอดีเซล เป็นอีกหนึ่งใน โครงการตามแนวพระราชดำริ ที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ ด้วยวิถีกสิกรรมผสมผสานกับเทคโนโลยี สมัยใหม่ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกลง
  น้ำมันไบรโอดีเซล พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระอัจฉริยภาพ ที่พระราชทานแนวทางใหม่ในการพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทนภายในประเทศให้เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนาคตที่ดีของเราทุกค

 • องอาจ wrote on 6 ธันวาคม, 2012, 11:44

  “ในหลวง” มีพระราชดำรัสตอบผู้มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร ทรงขอบพระทัยในความปรารถนาดี ไมตรีจิต และความพร้อมเพรียงกันของพสกนิกรทุกคน ทรงเชื่อมั่นถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันนี้อยู่ในจิตใจบ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน

 • จิรพล wrote on 19 มกราคม, 2013, 9:28

  พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิต พระองค์จึงเป็นสวนรวมจิตใจของทุกคนไม่ว่าจะชาวไทยหรือชาวต่างชาติต่างก็นับถือพระองค์กันทั้งนั้น

 • รักในหลวง wrote on 14 กุมภาพันธ์, 2013, 15:09

  โชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระมารมี

 • กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก wrote on 22 ตุลาคม, 2013, 10:09

  ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

 • มณีชร wrote on 5 ธันวาคม, 2013, 13:41

  โชคดีที่ได้เกิดในเมืองไทย ได้รู้ถึงความเสียสละที่ได้มาซึ่งความสุข

 • omitsutakae wrote on 28 มกราคม, 2014, 14:49

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

 • นศท.หญิง วรางคณา คำมีแสง ชั้นปีที่1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล wrote on 29 กรกฎาคม, 2014, 21:45

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นศท.หญิง สุธิฉันท์ พลราชม wrote on 5 สิงหาคม, 2014, 10:15

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ้งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics