ผลวิจัย มศว. ชำแหละแจกแท็บเล็ต ย้ำแจก ป.4 คุ้มกว่า ป.1

แบ่งปัน

     วันนี้ (12 ..2555) ผลวิจัย มศว. ต่อนโยบายแจกแท็บเล็ตเด็ก ป.1 พบ ผลวิจัยไม่สะท้อนเชิงลบ เพราะมีเวลาศึกษาน้อย แนะข้อควรปฎิบัติเชิงนโยบาย 5 ข้อให้รัฐ สรุป แจก ป.4 ได้ประโยชน์กว่าแจก ป.1

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว แถลงข่าวผลรายงานสรุปผลการศึกษานำร่อง โครงการนำร่อง การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 ว่า มศว ได้ทำการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ด้วยวิธีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยตรง

   โดยสำรวจนักเรียน 2 ช่วงชั้น คือ ชั้น ป.1 และ ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิต (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนอนุบาลลำปาง จ.ลำปาง, โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงา, โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม โดยใช้ระยะเวลาทดลองในชั้นเรียน 6-7 สัปดาห์ในช่วงต้นเดือนมกราคม-มีนาคม 2555

    ด้านครู พบว่าพฤติกรรมการสอนครูต้องพึ่งความช่วยเหลือจากผู้ช่วยด้านเทคนิคระหว่างการสอนที่ใช้แท็บเล็ต เพราะหากครูไม่ชำนาญการใช้แท็บเล็ต การเรียนการสอนก็จะยุติ และเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนนำแท็บเล็ตกลับบ้าน และต้องอบรมครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมองว่าไม่จำเป็นต้องแจกแท็บเล็บให้เด็กมีทุกคน แต่อาจจะจัดอุปกรณ์ไอซีทีที่จำเป็นสำหรับการสอน ซึ่งจะสามารถช่วยในการประหยัดงบประมาณได้

    ในขณะที่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า คณะทำงานศึกษาโครงการ ได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายแก่รัฐบาล 5 ข้อ ดังนี้ 1.ควรมีการจัดทำแผนแม่บทในการแจกแท็บเล็ต โดยให้มีผลถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำชั้น ครูประจำกลุ่มสาระ และมีผลต่อนักเรียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนมีผลถึงผู้ปกครองด้วย 2.กรณีที่จะแจกแท็บเล็ตอย่างกว้างขวางต้องมีการพัฒนาเนื้อหาให้ครบถ้วน และมีความน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจมากขึ้นกว่าการเรียนในหนังสือ 3.จัดหาบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยครูทางเทคนิคในทุกโรงเรียน อย่างน้อยละโรงเรียนละ 1 คน 4.ถ้ามีงบประมาณจำกัดและจำเป็นต้องเลือกแจกในบางชั้น ควรแจกแท็บเล็ตเด็ก ป.4 ก่อน ป.1 และ 5.ถ้างบประมาณจำกัดไม่จำเป็นต้องแจกนักเรียนทุกคน โดยเปิดเป็นห้องเรียนแท็บเล็ต และจัดตารางเรียนให้นักเรียนหมุนเวียนกันมาใช้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบฯ แล้วนำมาพัฒนาครู จ้างช่างเทคนิค และพัฒนาเนื้อหาต่างๆ ได้ รวมถึงสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่โรงเรียนอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

    ผลการศึกษายังไม่สามารถชี้ชัดถึงผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นชัดเจนใน ป.1และ ป.4 เพราะระยะเวลาศึกษาไม่นานพอที่จะให้เกิดผลลบได้ ส่วนผลบวก ป.4 มีความชัดเจนมากกว่า ป.1 เพราะสามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลได้คุ้มค่ากว่า และเรียนรู้ได้เร็วกว่าในเรื่องการจัดการ สร้างสรรค์ ประเมิน และบูรณาการ ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวทิ้งท้าย

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics