ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯพระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตร“โรงเรียนนายเรือฯ”

แบ่งปัน

วานนี้(3พ.ค.) เวลา 15.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในการพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553-2554 จำนวน 129 นาย โดยในปีการศึกษา 2553 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 65 นาย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 52 นาย ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ จำนวน 12 นาย และในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 124 นาย

ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ จะมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี บรรจุในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ และได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรือ ตามพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการ

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า “นักเรียนนายเรือทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมีภารกิจและความรับผิดชอบรออยู่เบื้องหน้า ที่จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้บรรจุผลสมบูรณ์ และให้ประสานสอดคล้องกับงานของผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมือง แต่การจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวให้สำเร็จผล จำเป็นต้องอาศัยหลักการ 3 อย่าง คือ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม หลักวิชา คือ ความรู้ทางวิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งวิชาทางการทหารที่แต่ละคนได้ศึกษามา สำหรับใช้พื้นฐานในการทำงาน หลักเหตุผล คือความสามารถในการคิดพิจารณา เพื่อหาสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยตัดสิน ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและ แก่ประเทศชาติ หลักธรรม คือคุณธรรมความดีทั้งปวง สำหรับคอยควบคุมประคับประคองให้ใช้ความรู้ความคิดและอำนาจหน้าที่ เฉพาะแต่ในทางที่ถูกต้องและเป็นธรรม หากผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนยึดถือหลักการทั้งสามนี้อย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการยึดมั่นในวินัยทหาร ก็เชื่อว่า จะสามารถปฏิบัติการกิจทุกอย่างได้สำเร็จลุล่วง และธำรงรักษาชาติบ้านเมืองของเราให้มั่นคงอยู่ในความร่มเย็นเป็นอิสระได้ ตลอดไป”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics