กำหนดการจัดพระราชพิธีฯ“เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ”

แบ่งปัน

กำหนดการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

พระศพ “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ”

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี คณะกรรมการฯ  ได้เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทในการขอพระราชทานพระราชานุญาต  ในการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  และ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โดยนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึงกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียบร้อยแล้ว

        ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับเป็นองค์ประธานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริเห็นควรกราบบังทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ทรงรับเชิญมาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แล้ว

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีแล้ว นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ ด้วย

พร้อมกันนี้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สรุปดังนี้

การจัดทำสิ่งก่อสร้างประกอบพระเมรุ ประกอบด้วย พระเมรุ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทิม ทับเกษตร พลับพลายก เกยลา มีความคืบหน้าการก่อสร้างอยู่ระหว่างทาสี และประดับตกแต่ง

ส่วนการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน มีความคืบหน้าการบูรณะเสร็จเรียบร้อย

การจัดขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระศพ และอัญเชิญพระโกศอัฐิ ได้จัดขบวนรวม 6 ริ้วขบวน ซึ่งในริ้วขบวนที่1-3 เป็นการอัญเชิญพระโกศพระศพ  กำหนดในวันที่ 9 เมษายน 2555 เส้นทางพระบรมมหาราชวัง ถึงพระเมรุท้องสนามหลวง 

ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศพระอัฐิ  โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน  และเชิญพระสรีรางคาร  โดยพระวอสีวิกากาญจน์ เส้นทางจากถนนกลางท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน เข้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง   ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน เส้นทางจาก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท   กำหนดในวันที่ 10 เมษายน 2555 

และริ้วขบวนที่ 6 เป็นการอัญเชิญพระสรีรางคารไปบรรจุที่สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กำหนดในวันที่ 12 เมษายน 2555 

ทั้งนี้ ได้กำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่ 18 และ 25 มีนาคม 2555 และฝึกซ้อมใหญ่ในวันที่ 31 มีนาคม 2555

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณท้องสนามหลวง โดยตั้งซุ้มรับดอกไม้จันทน์ จำนวน 5 ซุ้ม

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือจำนวน 3 ซุ้ม บริเวณท่าช้างจำนวน 1 ซุ้ม และบริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามพระแม่ธรณีบีบมวยผมจำนวน 1 ซุ้ม

และจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดในสำนักงานเขตต่าง ๆ จำนวน 46 วัด โดยมอบให้สำนักงานเขตดำเนินการ ส่วนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในจังหวัดและอำเภอ โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดและอำเภอจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิจารณาคัดเลือกวัดที่เหมาะสม จังหวัดและอำเภอละ 1 วัด

การจัดแสดงมหรสพงานออกพระเมรุ บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือจำนวน 3 เวที กำหนด แสดงในวันพระราชทานเพลิงพระศพในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงวันเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้นในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 การแสดงประกอบด้วย

เวทีที่ 1 ด้านสะพานพระปิ่นเกล้า เป็นการแสดงหนังใหญ่และโขน

เวทีที่ 2 ด้านศาลฎีกา เป็นการแสดงหุ่นกระบอกและละครนอก

เวทีที่ 3 ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการแสดงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ ดนตรีคณะซียูแบนด์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดนตรีคณะนักร้องประสานเสียงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์

นอกจากนี้ มีการจัดทำแผ่นพับพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อแจกให้ประชาชนที่ไปถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์ ตามวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และวัดต่าง ๆ ในจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศด้วย

การจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องจากการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ จะไม่มีการจัดนิทรรศการที่บริเวณพระเมรุภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธี   แต่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความงดงามของการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุได้ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555

ทั้งนี้ จะมีการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แบบถาวร ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนได้พร้อมใจกันร่วมน้อมรำลึกแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยโดยไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์  และวัดต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทุกอำเภอตามที่กำหนด  รวมทั้งร่วมทำบุญเพื่อสมทบมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

         สำหรับรายชื่อวัดต่างๆ ใน 46 เขตของกทม. ที่จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประกอบด้วย

         วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย , วัดสุทธาราม เขตคลองสาน , วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา , วัดบุญศรีมุนีกรณ์ เขตคันนายาว , วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร , วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง , วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง , วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง , วัดรัชฎาธิษฐาน เขตตลิ่งชัน , วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา , วัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ , วัดเวฬุราชิณวรวิหาร เขตธนบุรี , วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย , วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ , วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ , วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน , วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน , วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม , วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค , วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ , วัดบางนาใน เขตบางนา , วัดนินสุขาราม เขตบางบอน , วัดภคินีนารถวรวิหาร เขตบางพลัด , วัดหัวลำโพง เขตบางรัก , วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม , วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน , วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ , วัดไผ่ตัน เขตพญาไท , วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง , วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ , วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี , วัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา , วัดดิสหงษาราม เขตราชเทวี , วัดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ , วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง , วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว , วัดบึงทองหลาง เขตวังทองหลาง , วัดธาตุทอง เขตวัฒนา , วัดยาง เขตสวนหลวง , วัดลาดบัวขาว(ราชโยธา) เขตสะพานสูง , วัดยานนาวา เขตสาทร , วัดอยู่ดีบำรุงธรรม เขตสายไหม , วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม , วัดหนองจอก เขตหนองจอก , วัดหลักสี่ เขตหลักสี่  และ วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง

         และสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯนั้น กทม.ได้ประสานไปยังชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้จัดทำดอกไม้จันทน์จำนวน  7 แสนดอก  เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ที่ทรงให้กระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วย

 

         ซึ่งกทม. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบการจัดตั้งโรงทาน หรือจะจัดตั้งโรงทานร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร.0-2221-2170

         ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.55 กทม.จะจัดตั้งโรงทาน บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียง เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ พร้อมทั้งตั้งจุดรับบริจาคเงินสมทบการจัดตั้งโรงทาน

จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ขอความร่วมมือสถานบริการต่างๆให้ งดการแสดงเพื่อความบันเทิง อีกทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ควบคุมรายการ ที่ออกอากาศ ให้เหมาะสม  ร่วมไว้ทุกข์ในระหว่างวันที่ 8–10 เมษายน 2555 ห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่กำหนด

โดยข้าราชการทุกระดับแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์  ลูกจ้างแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ประชาชนแต่งกายชุดสากลไว้ทุกข์หรือชุดสุภาพ

 **ที่มาของข้อมูล:สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ นสพ.ไทยรัฐ

 

 

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10300 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics