พระองค์เจ้าโสมสวลีฯทรงเปิด“การประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย”

แบ่งปัน

วานนี้(2เม.ย.) เวลา 14.49 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2555 ซึ่งมูลธิมิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันแม่ชีไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายนศกนี้

เพื่อรายงานโครงการต่าง ๆ ของคณะแม่ชีไทย รวมทั้งหน้าที่ที่จะดำเนินการในอนาคต ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน ที่ผ่านมาสถาบันแม่ชีไทย ได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมการศึกษา “ธรรมจารินีวิทยา” เพื่อช่วยเหลือทางการศึกษาและแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ,โครงการสอนเด็กนอกระบบ เด็กชาวเขา และเด็กพื้นราบ, โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเฉพาะกิจ อาทิ โครงการธรรมยาตราแบบธุดงควัตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด เป็นต้น

โอกาสนี้ได้ประทานพระดำรัส เปิดการประชุมความว่า “การนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่หลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับศีล ระดับสมาธิ หรือ ระดับปัญญามาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่องสว่างให้เกิดสติปัญญา รู้เท่าทัน คลายความทุกข์ลง และเป็นสุขได้ ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นการที่แม่ชีทุกท่านร่วมดำเนินการเรื่องการศึกษาและอบรมธรรมะ ในโครงการต่าง ๆ นั้น จึงควรแก่การอนุโมทนาชื่นชม เพราะจะมีส่วนช่วยส่งเสริมศีลธรรมอันดีให้แก่ประชาชนได้มาก”

        ในการนี้ทรงเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของคณะแม่ชีจากจังหวัดต่างๆ และนักเรียนธรรมจารินี อาทิ ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์นิล ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด เพื่อนำรายได้สมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics