ประภัสสร เสวิกุล:พัฒนาการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา

แบ่งปัน

พัฒนาการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา

                                                                                               ประภัสสร เสวิกุล

            การพัฒนาการเมือง โดยเฉพาะการเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนานั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และมักจะเป็นการพายเรือในอ่าง ซึ่งไม่ไปไหนไกล ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากข้อจำกัดบางประการ เช่น การที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย ไม่รู้จักสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง การที่สังคมตกอยู่ภายใต้กระแสต่างๆ โดยไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการค้นหาข้อเท็จจริง หรือพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้าน และการที่พรรคการเมืองและนักการเมืองไม่เคารพกฎกติกาทางการเมือง มุ่งแต่จะยึดครองอำนาจในการบริหารประเทศ โดยไม่คำนึงว่าอำนาจดังกล่าวจะได้มาด้วยวิถีทางใด

    ถ้าถามว่าข้อจำกัดทั้ง 3 ข้อนั้น ข้อใดเป็นปัญหามากที่สุดของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงจะมีความเห็นสอดคล้องกันว่า พรรคการเมืองและนักการเมืองคือปัญหาสำคัญของการพัฒนาการเมือง ทั้งนี้ก็เพราะพรรคการเมืองและนักการเมืองคือกลไกสำคัญของการเมือง บ้านเมืองใดที่มีนักการเมืองซึ่งมีคุณภาพ มีคุณค่าและมีคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ บ้านเมืองนั้นก็จะมีเสถียรภาพทางการเมือง อันนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ถ้าบ้านไหนเมืองไหน นักการเมืองชอบเล่นการเมืองใต้ดินมากกว่าบนดิน ชอบเดินทางลัดหรือทางลับมากกว่าทางตรง บ้านนั้นเมืองนั้นก็จะเกิดความระส่ำระสาย ขาดความมั่นคงในทุกๆ ด้าน ดังตัวอย่างที่มีให้เห็นกันอยู่แล้ว

    ปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้พรรคการเมืองและนักการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาไม่ชอบเล่นการเมืองตามกติกา ก็คือความรู้สึกว่ากติกาต่างๆ กำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ สิ่งแรกๆ ที่นิยมกระทำ คือการหาทางแก้ไข หรือบิดพลิ้วกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ตน ซึ่งหากต่างคนต่างคิดกันเช่นนี้ กติกาต่างๆ ก็เป็นแค่ข้อความหรูๆ ที่รอเวลาจะถูกลบทิ้ง ทั้งที่ความจริงแล้ว สิ่งที่ถูกต้องก็คือการแสดงความสามารถในการเล่นตามกฎกติกาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งใช้กติกาเดียวกัน และผู้เล่นมีหน้าที่ต้องพัฒนาการเล่นของตนให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง หาใช่ตั้งหน้าจะหาช่องทางแก้กติกาให้เข้ากับฝีมือฝีเท้าของตนเอง

     ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองซึ่งเป็นอย่างที่ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น กล่าวว่า เป็น ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนดังนั้น ประชาชนจึงเป็นศูนย์กลางของการปกครอง และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเมืองและสังคม เพื่อประโยชน์ของประชาชนเอง ซึ่งหมายความว่า หน้าที่หลักประการหนึ่งของผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศ ก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยอย่างจริงจังและถูกต้อง ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเมืองและสังคมเพิ่มขึ้นโดยลำดับ รวมทั้งผลักดันให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบหรือเข้าดำเนินการในเรื่องบางเรื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยตรง-แน่นอนว่า เรื่องต่างๆ ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลา ความอดทน และการลองผิดลองถูก แต่ถ้าไม่มีก้าวแรก ก็ย่อมไม่มีก้าวต่อไป และประชาชนก็จะต้องเป็นเสมือนเด็กอ่อนในอ้อมแขนที่ไม่มีวันโต โดยไม่เคยรู้จักการย่างเท้าด้วยตนเอง

      และเมื่อประชาชนก้าวเดิน พวกเขาก็ย่อมจะเรียนรู้วิธีการเดิน เรียนรู้ทิศทางและเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไป โดยไม่จำเป็นต้องมีคนคอยบอกทางและผ่านพ้นกระแสต่างๆ ไปได้ด้วยตนเอง

               ตรงนี้แหละครับ ที่นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็กลัวกันทั้งนั้น
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics