สมเด็จพระเทพฯพระราชทานปริญญาบัตร“มหาวิทยาลัยนเรศวร”

แบ่งปัน

วานนี้(19 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 โอกาสนี้ ได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  2 ราย และพระราชทานเข็มเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น เข็มเกียรติคุณรางวัลนิสิตเก่าเกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยซึ่งบริจาคเงินสมทบการจัดซื้อที่ดินสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้ถวายปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษา แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 4,459 ราย 
         ในการนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทว่า “ทุกวันนี้ ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว และได้ถ่ายทอดจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งอย่างกว้างขวาง อันเป็นผลมาจากการสื่อสารและคมนาคมที่สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดีแม้ว่าความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นปัจจัยอย่างเอกในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าก็จริง แต่ก็อาจจะเหมาะสมกับสังคมหนึ่ง ไม่เหมาะกับอีกสังคมหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องจำเป็นต้องศึกษาให้รู้จักและเข้าใจถึงประโยชน์ของความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ รวมทั้งต้องศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองเราตามที่เป็นจริง แล้วเลือกสรรเอาเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองเรา”
 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics