“ประทีป อินแสง” และสวนแสงประทีป เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

แบ่งปัน

“ประทีป อินแสง” และสวนแสงประทีป

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

แรงบันดาลใจของ “ประทีป อินแสง” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ทำความดีเพื่อในหลวง

นายประทีบ อินแสง ปัจจุบัน เป็นเจ้าของ ศูนย์การเรียนชุมชนสวนแสงประทีป บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่เศษ 197 หมู่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน มือถือ 086-9105125 โทรศัพท์ 054-781702 E-mail prateep_247@hotmail.com

ความชำนาญพิเศษ การจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานแบบครบวงจร การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่ระบบธรรมชาติ การเลี้ยงหมูหลุม และกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายประทีป อินแสง กล่าวว่า การที่ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป เศรษฐกิจพอเพียง หลังจากได้เรียนรู้กับปราชญ์ทั่วประเทศ ต้องการที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลถ่ายทอดให้กับพ่อแม่พี่น้องคนจังหวัดน่าน ถ้าหากไม่ลงมือทำเรียนรู้ด้วยตนเอง ถึงความรู้ที่ได้รับฟังได้เห็นมามันจริงหรือไม่ ไม่ลองไม่รู้สิบปากว่าไม่เท่ากับทำด้วยตนเอง จึงได้ตัดสินใจลงมือทำด้วยตนเองกว่า 10 ปี ก็ได้รับคำตอบได้รู้ในสิ่งที่ตนทำด้วยตัวเองนั้น มีรู้แจ้งเห็นจริง

1.อยากจะฝากความรู้ที่ได้นั้นไว้กับแผ่นดินถิ่นเกิดให้กับคนจังหวัดน่าน ไม่อยากให้ความรู้นั้นตายไปกับตัวเองโดยเปล่าประโยชน์

2.เพื่อเดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินซึ่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรงมีพระราชดำริได้ทรงทำเป็นตัวอย่างมาโดยตลอด ก็มีความสำนึกที่จะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินอย่างไรบ้าง สุดท้ายคือต้องทำเอง ตรงนี้ถ้าอยากจะเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่น

ทำให้รู้จริงว่าเป็นอย่างไรต้องลงมือปฏิบัติให้รู้จริงมันคืออะไร ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้จริง แล้วก็เรียนรู้

อยู่ให้เห็นเมื่อให้ไปมาหาสู่เขาก็จะได้เห็นสิ่งที่เราทำปลูกผัก เพาะเห็ด ปลูกไผ่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ทำปุ๋ยเอง เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ทำนาเอง อยู่ให้เห็น ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครมาดูงานมาดูเรา แต่เพราะเราทำเป็นวิถีชีวิตของเรา ตอบโจทย์ได้มีอยู่มีกิน เป็นจริงตรวจสอบได้เกิดความยั่งยืน ไม่ได้ทำเพราะใช้เงินเมื่อหมดเงินก็หมดงาน หมดงานก็หมดปัญญา แต่เราไม่ใช่แต่เราใช้ปัญญาจึงเกิดความยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชดำริแล้ว เราน้อมนำมาปฏิบัติได้มันตอบโจทย์อะไร

ตอบโจทย์ได้ คือข้อที่ 1.คือ พอกิน ข้อที่ 2. พอใช้ ข้อที่ 3. พอเหลือใช้หนี้เขา ข้อที่ 4. พอที่เหลือจะเก็บออม ข้อที่ 5. พอที่จะลงทุนใหม่ ข้อที่ 6. พอที่จะเหลือทำบุญให้กับคนอื่นบ้าง นี่คือความหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผมไม่ได้พูดว่าพออยู่พอกิน คนพูดแค่นั้นคือคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ แต่ของเราปฏิบัติจริงทุกวันจนได้คำตอบจนลงตัวนี่คือปรัชญาที่ทุกคนควรน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตและก็เกิดผลจริงๆ ซึ่งผมเองก็ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาเรียนรู้ ได้มาแลกเปลี่ยนกับผู้รู้ทั้งหลาย หรือคนที่ไม่รู้ก็มาเรียนรู้ด้วยกันตรงนี้ ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ และไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงิน เพราะที่นี่ไม่ได้ทำธุรกิจ แต่อยากจะบอกว่าที่นี่เราคิดเสมอว่ายิ่งให้ยิ่งได้ คนคิดจะเอายิ่งไม่ได้ ยิ่งให้ยิ่งได้ตลอด เพราะในหลวงมีหลักในการทรงทำงานว่าต้องให้ผู้อื่นก่อน ผลดีผลงามเราเชื่อมั่นว่า ทำดีได้ดีและดี คนทำชั่วได้ชั่ว จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราเอง ถ้าเราเชื่อมั่นในหลักการทำความดี ในหลักพระพุทธศาสนา เชื่อมั่นในหลักของพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เราคิดทำดีเป็นการดี และก็ได้ดีแน่นอน เรามีกิจกรรมตอบโจทย์ชีวิตเรามีชีวิตอยู่ได้ ว่าพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกัน พึ่งพาคนอื่นและคนอื่นก็มาพึงพาเราเป็นการเกื้อกูลสังคมก็จะมีความสุข เพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นผู้ให้ครับ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics