ศูนย์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

แบ่งปัน

ศูนย์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาความเหมาะสม จึงกำหนดพื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี2525

ศูนย์การศึกษาฯ ดำเนินการศึกษา สาธิต และการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล โดยวิธีการผสมผสานความรู้อันหลากหลายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม และยั่งยืนตลอดไป โดยพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครอบคลุม 33 หมู่บ้าน ในตำบลคลองขุด ตำบลรำพัน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ และตำบลสนามไชย ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่รวมประมาณ 71,025 ไร่

ปัจจุบัน ชาวบ้านที่ทำการประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก รวมถึงภูเขาที่อดีตเป็นเขาหัวโล้น ทางศูนย์การศึกษาฯ ก็ได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมให้มีการปลูกหวาย ปลูกหญ้าแฝก และการทำฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำใช้ในด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เป็นต้น พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ จัดว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3 ชนิด ขึ้นกระจายปกคลุมอยู่รอบอ่าวเป้นแนวกว้างโดยเฉลี่ย 30-200 เมตร และโค้งยาวไปตามขอบอ่าวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร

การเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จะพบกับต้นโกงกางที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งขนาดใบเล็กและใบใหญ่ ซึ่งเป็นพันธ์ไม้เด่นของป่าชายเลนแห่งนี้ ที่ขึ้นครอบคลุมอ่าวคุ้งกระเบนกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนพันธุ์ไม้ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 ปีขึ้นไป พร้อมกับจัดสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งลดเลี้ยวเข้าไปในป่าชายเลน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบบนิเวศน์วิทยาป่าชายเลนในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบน 610 ไร่ พร้อมกับปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม จำนวน 690 ไร่ ทำให้มีพื้นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1,300 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาด้านนิเวศน์ป่าชายเลนแก่ผู้สนใจ และใช้ป่าชายเลนเป็นตัวดูดใช้ธาตุอาหารที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำทางชีวภาพ เพื่อให้การเลี้ยงกุ้งทะเลในโครงการฯ ยั่งยืนตลอดไป
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics