“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ” ทรงเยี่ยม พอ.สว. จังหวัดกระบี่

แบ่งปัน

        วานนี้ (21 ส.ค.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านนาพรุ หมู่ 2 อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ที่โปรดให้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ราษฏรในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการรักษาด้านโรคทั่วไป, โรคเฉพาะทาง และด้านทันตกรรม สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีผู้เจ็บป่วยไปใช้บริการ 159 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคทั่วไป อาทิ กระเพาะอาหาร และไข้หวัด โดยได้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยให้รีบบำบัดรักษา อาทิ โรคอ้วน, โรคลูกตาไม่เจริญเติบโตแต่กำเนิด และผู้ป่วยโรคหัวใจและม้ามโต ซึ่งมีพระปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วย และมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ ให้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิราช และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 38 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2516 ปัจจุบันมีคณะแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ และอาสาสมัคร รวม 787 คน ในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน และให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียนอีก 16 โรงเรียน โอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งทรงชื่นชมการทำงานของอาสาสมัครพอ.สว.
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics