พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ทรงเปิดศูนย์เด็กเล็ก “ทีปังกรการุณยมิตร”

แบ่งปัน

 

วานนี้( 22 เม.ย.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังโรงพยาบาลสาขา ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดอาคารศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ “ทีปังกรการุณยมิตร” ในการนี้ ประทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ซึ่งกรมอนามัยได้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ การเลี้ยงดูเด็กอายุ 2 ถึง 4 ปี เชื่อมโยงสู่ครอบครัวและชุมชน สนองพระปณิธานในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น และสนับสนุนพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

อาคารศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ “ทีปังกรการุณยมิตร” สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2551 เพื่อทดแทนอาคารไม้หลังเก่า ที่สร้างตั้งแต่ปี 2506 ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องพยาบาล ห้องอาจารย์ ห้องประชุม และห้องพักรับรอง
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics