ในหลวงพระราชทานชื่อต้นไม้ใหม่ 2 ชนิด

แบ่งปัน

 

วานนี้ (19 เม.ย.) นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นักวิชาการกรมวิชาการเกษตรได้สำรวจพบพรรณไม้ 2 ชนิดคือ ภูมิพลินทร์ และนครินทรา ซึ่งเป็นพืชวงศ์ชาฤาษี เมื่อนำมาศึกษาจำแนกลักษณะและรูปร่างพรรณไม้แล้วพบว่าเป็นชนิดใหม่ของโลก จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพรรณไม้วงศ์ชาฤาษีทั้ง 2 ชนิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554

โดย นายจิรากรกล่าวว่า การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาดอยตุง

สำหรับการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้ เนื่องจากเป็นพืชป่าที่พบใหม่และยังไม่เคยมีรายงานการนำไปใช้ประโยชน์ แต่คาดว่ามีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาไปใช้เป็นไม้ประดับ เพราะมีดอกที่มีความสวยงามหรืออาจเป็นพืชเครื่องดื่ม เพราะต้นชาฤาษีอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในสกุลเดียวกันก็มีรายงานว่ายอดอ่อนตากแห้งสามารถนำไปใช้ชงดื่มได้เช่นเดียวกับใบชา

ภูมิพลินทร์ (Trisepalum bhumibolianum) แปลว่า พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานที่ค้นพบคือแก่งหินปูนในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน สถานภาพจัดเป็นพืชหายากและเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีความหลากหลายของพืชสกุลชาฤาษี 20 ชนิด ทั่วโลกมี 25 ชนิด

นครินทรา (Trisepalum sangwaniae) แปลว่า พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานที่ค้นพบคือยอดเขาหินปูนบริเวณดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดเป็นพืชหายากและเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบเจอได้ในประเทศไทยเท่านั้น
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics