กรมบัญชีกลางลงพื้นที่ สำรวจอุปสรรคการเบิกจ่าย

แบ่งปัน

วันนี้ (1 ..2553) กรมบัญชีกลาง เตรียมลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อตรวจหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร ที่พื่นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ.2552 ในระบบ GFMIS ว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ GFMIS โดยจะนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นนทบุรี และสมุทรสงคราม

ด้าน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี ในวันพรุ่งนี้ เพื่อตรวจหาอุปสรรคการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยหากพบว่าพื้นที่ใดไม่เพียงพอก็จะขยายวงเงินที่เคยได้รับจัดสรรในจำนวน 100 ล้านบาทให้เพิ่มอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท ส่วนงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายที่จะจ่ายค่าชดเชยจำนวน 600 บาทต่อไร่นั้น หากคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวงเงินชดเชยก็จะสามารถขยายวงเงินเพิ่มได้โดยตรง

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอซึ่งงบดังกล่าวจะนำมาจากเงินคงคลัง

สำหรับบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานการก่อสร้างของราชการที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้จะนำข้อเสนอการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย เข้าที่ประชุม คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุภายในสัปดาห์นี้ เพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไร

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics