“กรมพัฒนาสังคมสวัสดิฯ” เปลี่ยนชื่อใหม่ “กรมประชาสงเคราะห์”

แบ่งปัน

วันนี้ (5 ต..2553) นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2554 กระทรวงฯ ยังเดินหน้างานทุกด้าน ทั้งการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งมนุษย์ รวมทั้งสวัสดิภาพ สวัสดิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ลดปัญหาค้ามนุษย์ ยุติปัญหาความรุนแรงในหญิงและเด็ก ดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทั่วถึงมากขึ้น ขยายการอำนวยความสะดวกไปยังชนบท ผู้สูงอายุแม้จะมีการมอบเบี้ยยังชีพ แต่ก็ยังมีความต้องการเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ จึงได้เพิ่มเงินกู้ยืมสำหรับผู้สูงอายุจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท ปัญหาขอทาน และการขยายเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนให้ครบคลุมทุกตำบลในปีหน้า

สำหรับการปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ จะมีการกระจายงานด้านการดูแลไปยัง สำนักต่าง ๆ จากเดิมที่ทำด้านนโยบาย พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ประกอบด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นกรมประชาสงเคราะห์ ยกระดับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) เป็น กรมเพิ่มงานการปฏิบัติจากงานด้านนโยบาย และเพิ่มกรมส่งเสริมและพัฒนาคนสูงอายุเป็นกรมใหม่ เนื่องจากในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ขั้นตอนต่อไปจะเสนอที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงพิจารณา โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมประชุมพิจารณาด้วย เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงให้ถูกต้องต่อไป

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics