สภาฯ ไฟเขียวเห็นชอบตั้ง 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ ปปง.

แบ่งปัน

วันนี้(29ก.ย.2553) มีรายงาน วาระการประชุมพิจารณาเสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปปง.จำนวน 9 คนเป็นกรรมาธิการ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการพิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 9 คน ที่ประชุมได้ประชุมลับพิจารณารายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมกาผู้ทรงคุณวุฒิ ปปง.

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับเลือก เห็นชอบกับการแต่งตั้ง 9

รายชื่อด้วยเสียงส่วนใหญ่ คือ นายวีระ ธีระภัทรานนท์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 290 เสียง ด้านกฎหมาย รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 245 เสียง นายถาวร พานิชพันธ์ 242 เสียง นายบัญชา เสือวรรณศรี 342 เสียง นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล 344 เสียง นายมนัส สุขสวัสดิ์ 354 เสียง ด้านเศรษฐศาสตร์ ศ. ตีรณ พงศ์มฆพันธ์ 237 เสียง รศ. จารุพถร ไวยนันท์ 342 เสียง ด้านสืบสวนสอบสวน พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 339 เสียง ซึ่งจะได้ส่งผลให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics