“ในหลวง” ทรงประกอบพระราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

แบ่งปัน

ในหลวง วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีออกมหาสมาคม

ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางขบวนรถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เคลื่อนผ่าน ได้มีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจใส่เสื้อสีชมพูรอรับเสด็จเต็ม ๒ ฝั่งถนน พร้อมทั้งเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง

หลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกราบบังคม ทูลถวายชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลแทนคณะรัฐมนตรีและข้าราชการฝ่ายต่างๆ และประธานรัฐสภากราบบังคมทูลแทนสมาชิกรัฐสภาและประชาชนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสตอบขอบพระทัยและขอบใจ ดังนี้

“ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสวัสดีโดยประการต่างๆ

ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่งคงเป็นปรกติสุข ความเจริญมั่งคนทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น

จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ แลชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนัก แน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทั่วหน้ากัน”

552000016026917jpeg
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics