“ในหลวง” สร้าง “เขื่อน” เพื่อพลังงานและสายธารชีวิต

แบ่งปัน

 

hqdefault (8)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ ดังจะเห็นได้จากทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเ นินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศและ เยี่ยมพสกนิกร ก็จะทรงสังเกตเส้นทางเดินของน้ำ การดำเนินชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศ ก่อนพระราชทานคำแนะนำให้ข้าราชการและราษฎร นำไปปฏิบัติ จนเกิดเป็นฝายกั้นน้ำ และเขื่อนหลายแห่งทั่วประเทศ

เขื่อนบางแห่งก็ ได้รับพระราชทานชื่อตามพระ ปรมาภิไธ เช่น เขื่อนภูมิพล บางแห่งก็เป็นนามพระราชทาน เช่นเขื่อนรัชชประภา ที่มีความหมายว่าแสงสว่างแห่งรัชกาล เขื่อนขุนด่านปราการชล ที่เป็นชื่อรำลึกถึงวีรชนไทยในอดีต ยังมี เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งสร้างตามพระราชดำริ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ และอีกมากมาย ทั่วพระราชอาณาจักร
ประโยชน์ของเขื่อนตามพระราชดำรินั้น นอกเหนือจาก เพื่อนำพลังน้ำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสน องความต้องการของประเทศแล้ว ยังส่งผลดีในในด้านการชลประทาน สามารถปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน ระบายออกไปใช้ในการเกษตร รวมทั้งเป็นปราการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วง ฤดูฝน และหลายแห่งยังอำนวยประโยชน์ ในด้านการประมงอีกด้วย
ผลพลอยได้อีกประการหนึ่ง ก็คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ นำรายได้สู่ชุมชนใกล้เคียง
การ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการมีเขื่อน และมีพระราชดำริสนับสนุนการทำงานเพื่อจัดก ารทรัพยากรน้ำ จึงเป็นคุณานุประการแก่ประเทศชาติและพสกนิ กรไทยโดยทั่วกัน
ความเห็น

  • น.ส ธฤษวรรณ พฤกษมาศ wrote on 29 มีนาคม, 2015, 4:06

    กษัตริย์นักพัฒนา พระบารมีปกเกล้าปกแผ่นดิน สายพะเนตรกว้างไกล รวมหัวใจคนไทยไว้ทั้งแผ่นดิน พสกนิกรทุกคนรักในหลวงข้าพเจ้ารักในหลวง ใต้ร่มพระบารมี ขอเป็นตัวแทนทุกหมู่เรา เพื่อตัวแทนทุกหมู่เหล่า ตอบแทนพระคุณของพ่อ ประโยชน์สุขสร้างได้ด้วยความรัก ความสามัคี ความเป็นคนดี มีใจเอื้อให้แก่กัน ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีเพื มีรอยยิ้มจากกพ่อ เท่านนี้ก้สุคใจ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics