“ในหลวง” เกษตรทฤษฎีใหม่

แบ่งปัน

 

66

 

ในประเทศไทย มีเกษตรกรจำนวนมากมายมีที่ดินไม่ถึง20ไร่ และผูกติดชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียว พื้นที่เกษตรเล็กๆเหล่านั้นจึงไม่อาจผลิตพ ืชผลเพื่อขายเพียงพอที่จะเลี้ยง ปากท้องได้

ทำอย่างไร ผืนดินจำนวนน้อยนิดอันเป็นต้นทุนเพียงอย่า งเดียวของเกษตรกร จะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เป็นเจ้าของ ได้อย่างพอเพียง ขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากธ รรมชาติที่ไม่แน่นอนได้

ด้วยเหตุนี้ พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระรา ชทานพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทุกข์ร้อนให้สามา รถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต

พระ ราชดำริทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกษตรกรที่มีที่ดิ นจำนวนน้อย ใช้เป็นแนวทางในการจัดการที่ดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวคิดของทฤษฏีใหม่ ใช้สำหรับการจัดการที่ดินแปลงเล็ก ประมาณ 10-15 ไร่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงตัวได้ มีข้าวพอกินตลอดปี

โดยทรงกำหนดให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4 ส่วน คือส่วนที่1 ขุดเป็นสระน้ำ 3 ไร่

ส่วนที่2 ใช้ทำนาข้าว 5 ไร่

ส่วนที่3 ให้ปลูกพืชชนิดต่างๆ 5 ไร่ เพื่อใช้เป็นอาหาร ให้เพียงพอตลอดทั้งปี หากเหลือจึงนำไปจำหน่าย

ส่วนที่4 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์อีก 5 ไร่

แนว พระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวนี้ ได้กลายมาเป็นประจักษ์ถึงความสำเร็จอันเกิ ดจากพระอัจฉริยภาพ และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ ที่สามารถช่วยเหลือพสกนิกรให้พ้นทุกข์ยากใ นการดำรงชีวิตได้
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics