สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

แบ่งปัน

 

17-4-2552-20-56-18

            วันนี้ (15 เมษายน 2552) เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพระราชทานน้ำสงกรานต์ แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลี และสันสฤต ในงานสงกรานต์ชมรมบาลี-สันสกฤต ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2520 ขณะที่ทรงศึกษาทางด้านบาลี-สันสฤต ระดับปริญญาโทที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพระราชดำริว่า พระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรวิชานี้มีผู้สูงอายุหลายคน จึงทรงให้มีพิธีรดน้ำสงกรานต์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยซึ่งต่อมาได้จัดตั้งชมรมบาลีสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ขึ้น และได้จัดพิธีรดน้ำสงกรานต์อาจารย์อาวุโสเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 32

 

                 โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อาจารย์และผู้บริหาร คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถวายน้ำสงกรานต์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานชมรมบาลีสันสกฤตกราบบังคมทูลโครงการการ ดำเนินงานของชมรมฯ ในปีนี้ ซี่งจะเปิดอบรมทางวิชาการแก่ครูอาจารย์ที่สนใจวิชาบาลีสันสกฤต ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาของศาสนาพุทธในความเชื่อของคนไทย โดยเฉพาะเรื่องไตรภูมิพระร่วง และโองการแช่งน้ำ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics