พระราชกรณียกิจโดยสังเขป

แบ่งปัน

พระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลา ๖๐ ปีที่พระองค์ทรงดำรงฐานะเป็นพระประมุขของชาติ เป็นระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานกว่ามหาราชาองค์ใดในโลกและบูรพกษัตริย์องค์ใดในแดนสยาม และเป็นเวลา ๖๐ ปีนี้เอง ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาความสามารถ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เป็นนิจนานัปการ ด้วยหวังให้มหาชนชาวสยามถึงพร้อมด้วยประโยชน์สุข ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปะวัฒนธรรม และด้านการกีฬา

แต่พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องที่ต่างๆ พร้อมทอดพระเนตรสภาพปัญหาในท้องที่เหล่านั้นด้วยพระองค์เอง พระองค์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปี เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักตามภูมิภาคต่างๆ และจะทรงหาโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เสมอ จนอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง

ตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ถึงพร้อมทั้งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ จึงเป็นช่วงเวลา ๖๐ ปีที่พสกนิกรชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี พระราชกรณียกิจทั้งหลายที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ

ในหลวง พัฒนาถิ่นทุรกันดารพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในทุกท้องถิ่น ทุกจังหวัด ทุกภาคของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรภาคกลางเป็นภาคแรก และเสด็จเยี่ยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลานาน ถึง ๑๙ วัน ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ เฝ้ารอรับเสด็จด้วยความปิติยินดี บางคนรับเสด็จที่จังหวัดหนึ่งแล้วตามไปเฝ้ารอรับเสด็จอีกจังหวัด

ใน ปี ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือครบทุกจังหวัด และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ ในปีต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๒ การเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกภาคของประเทศ ได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงสอบถามข้อมูล รับทราบความทุกข์ยากของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทำให้พระองค์ได้ทรงทราบปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เอง ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จในท้องถิ่นต่างๆ ในพระหัตถ์มีแผนที่ หรือเอกสารข้อมูลและดินสอดำ ที่พระศอมีกล้องถ่ายภาพคล้องอยู่ จึงเป็นภาพที่ชินตาพสกนิกรไทย ตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา

การเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระตำหนักตามภูมิภาคต่างๆ พระราชประสงค์ที่สำคัญ คือ เยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร แทบจะไม่มีพื้นที่ใดในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรู้จัก การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับรู้ทุกข์สุขของราษฎรทำให้มีพระราโชบายว่า การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรนั้นเป็นการช่วยเหลือชั่วคราว ไม่ยั่งยืน การที่จะช่วยประชาชนอยู่รอดได้ก็คือการให้อาชีพ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในหลวงโครงการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ก่อนที่จะพระราชทานไปนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษาทดลองจนรู้จริง จากสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ จากความเห็นของราษฎร และ นักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหาย และติดตามผลด้วยพระองค์เอง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ได้บูรณาการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภาค เช่น โครงการด้านเกษตรกรรม การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การชลประทาน การประมงการสหกรณ์ ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชนบท เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ แห่ง ทั่วประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นตัวอย่างกับเกษตรกรและประชาชนครอบคลุมทุกภูมิภาค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรอย่างแท้จริง พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแก่นแท้ของการ พัฒนาที่ยั่งยืน
ความเห็น

 • chonnipa wrote on 1 ธันวาคม, 2009, 22:33

  เย้! เขียนเรียงความได้แล้ว

 • ชิน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 20:32

  เขียนเรียงความไปส่งที่ ร.ด. ได้เเล้ว
  ขอบคุนนะคับ………….

 • ชิน wrote on 4 สิงหาคม, 2010, 20:33

  เขียนเรื่องไปส่งที่ ร.ด. ได้เเล้ว
  ขอบคุนนะคับ………….

 • นายธนธร แก้วอินทร์ wrote on 8 สิงหาคม, 2010, 17:58

  ขอบคุนมากครับ ส่งร.ด.ได้แล้ว

 • โอมาก้า wrote on 13 สิงหาคม, 2010, 14:18

  รักในหลวง

 • โอเมก้า wrote on 13 สิงหาคม, 2010, 14:19

  ทรงพระเจริญ

 • poramen_1860@^0^!!!!! wrote on 28 สิงหาคม, 2010, 19:11

  รักในหลวงงงงงงงงงงงงงงงงง!!!!!!!

 • poramen_1860@^0^!!!!! wrote on 28 สิงหาคม, 2010, 19:24

  love ในหลวง!!!!!!!!

 • กาญจนา อิศรางกูร ณอยุธยา wrote on 12 กันยายน, 2010, 17:07

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • bellytween wrote on 1 ตุลาคม, 2010, 17:49

  หนูรักในหลวง และ จะทำตัวให้เป็นประโยน์ต่อสังคม ขอให้พระองทรงพระเจริญ!!

 • สุรวิชญ wrote on 30 ตุลาคม, 2010, 7:42

  ผมรักในหลวงมากมาก

 • สลิลทิพย์ ทองสง wrote on 31 ตุลาคม, 2010, 8:57

  ทรงพระเจริญ

 • mint wrote on 8 พฤศจิกายน, 2010, 21:46

  รักในหลวงที่สุด

 • วราภรณ์ wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 20:54

  เรารักในหลวงมากมาก

 • ใหม่ wrote on 11 พฤศจิกายน, 2010, 21:37

  เขีนนเรียงความ 50 บรรทัดได้แล้ว ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

 • เฉลิมชัย วงฉยา wrote on 17 พฤศจิกายน, 2010, 9:38

  เรารักในหลวง 

 • เพชรพชร wrote on 22 พฤศจิกายน, 2010, 17:20

  ไอ้พวกเสื้อเเดงมันเคยรู้บ้างไหมว่าท่านทำอะไรให้เราบ้าง

 • กมลชนก คำนิล wrote on 23 พฤศจิกายน, 2010, 13:39

  เรารักในหลวง

 • phouporn wrote on 25 พฤศจิกายน, 2010, 8:46

  -ขอทรงพระเจริญ

 • ลูกหว้า wrote on 28 พฤศจิกายน, 2010, 8:16

  เย้ ดีใจจังหนูมีรูปส่งครูแล้ว

 • อุมาพร wrote on 30 พฤศจิกายน, 2010, 20:15

  รักนะ

 • พเยาว์ wrote on 30 พฤศจิกายน, 2010, 21:04

  ข้าพเจ้ารักในหลวงมากที่สุด

 • อั๋น wrote on 2 ธันวาคม, 2010, 10:04

  ร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกในหลวงที่สู๊ดดดดดดดดดดดดดดดเยยยยยยยยยยยยยยยย

 • ฟร้อง wrote on 2 ธันวาคม, 2010, 17:11

  มีงานสั่งครูเเล้ว

 • นางอำพัน เกษชัย wrote on 3 ธันวาคม, 2010, 0:02

  ดิฉันภาคภูมิใจมากที่ได้เกิดมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัวเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่า ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ทรงเป็นพ่อที่รักของลูก ๆ และเป็นเทวดาที่มีลมหายใจและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคนไทย

 • สุรัสวดี wrote on 6 ธันวาคม, 2010, 18:37

  อะฮ้า เขียนเรียงความได้แล้วขอบคุนค่ะ

  และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • สุภาพร P_PANG wrote on 10 ธันวาคม, 2010, 19:10

  เย้ !!!! มีเรียงความส่งครูแล้ว
  กว่าจะได้ทำ

  และขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • Jib wrote on 11 ธันวาคม, 2010, 22:15

  พระผู้มีแต่ให้ทรงพระเจิญยิ่งยืนนานเถิดดดดดดดดดดด

 • napat suwan wrote on 18 ธันวาคม, 2010, 10:02

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ … เป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยตราบนานเท่านาน…

 • แป้ง wrote on 11 มกราคม, 2011, 16:43

  ขอให้พระองค์มีแต่ความสุขนะคะ

 • อ๋อง wrote on 18 มกราคม, 2011, 12:19

  รัก ในหลวง คับ

 • เฟย์ wrote on 21 มกราคม, 2011, 21:47

  รักในหลวงที่สุดเลยค่ะ

 • ดรีมๆ start play spy 30 wrote on 23 มกราคม, 2011, 10:55

  ดีมากเลยทรงพระเจริญ

 • ป้อม wrote on 8 กุมภาพันธ์, 2011, 18:57

  ดีใจจังที่มีในหลวงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอให้มีพระชนม์มายุยืนนานค่ะ

 • เบส wrote on 12 กุมภาพันธ์, 2011, 18:59

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • krich wrote on 9 มีนาคม, 2011, 14:56

  พระองค์ทรงเป็นพ่อแบบอย่างที่ดีสำหรับคนไทยทุกๆคน ทรงเป็นผู้ให้ ให้แบบลูกๆเป็นคนทำ ทำให้เป็นใช้ให้เป็น ไม่ใช่รับอย่างเดียว ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่แบ่งแยก เชื้อชาติเผ่าพันธ์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง

 • krich wrote on 14 มีนาคม, 2011, 9:25

  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  ไฟล์:ในหลวงประทับพื้น.jpg

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที นอกเหนือจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ริเริ่มหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้
  • โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
  • โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน
  • โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์
  • หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
  • โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน
  • โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  • หน่วยงานฝ่ายคนไข้ ในกองราชเลขานุการ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • krich wrote on 14 มีนาคม, 2011, 9:31

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสที่ว่า”การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้านแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด “

 • krich wrote on 23 มีนาคม, 2011, 21:15

  ต้นแบบ “ไบโอดีเซล”ซิ จากพระราชดำริสู่ที่พึ่งประชาชนยุคน้ำมัน (ปาล์ม) แพง
  เพราะด้วยอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชดำริให้ศึกษาเกี่ยวกับพืชพลังงาน หรือ ไบโอดีเซล พร้อมกับได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องจนนำมาสู่การจัดตั้งสถานีวิจัยพ“จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เกี่ยวกับไบโอดีเซลเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้ได้กลายเป็นจุดที่นำไปสู่การวางรากฐานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกอันสำคัญในพสกนิกรชาวไทย”พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน สุดยอดจริงๆ

 • krich wrote on 23 มีนาคม, 2011, 21:19

  ด้านการพัฒนาชนบท จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทำให้ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำ เป็นต้น โดยเฉพาะการคมนาคมที่ไม่สะดวกทำให้ไม่สามารถนำความเจริญต่าง ๆ เข้าไปถึงได้ จึงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาช่วยเหลือให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ ทรงเน้นการพัฒนาอย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ซึ่งจะต้องสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อน และประการสำคัญจะต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อมาจึงพัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามลำดับ วิธีการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลานาน และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย่างความสำเร็จในแนวพระราชดำรินี้ ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เป็นต้น นักวิชาการทั้งหลายต่างก็ยอมรับกันว่าแนวทางการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ นี้ จะเป็นการพัฒนาประเทศแบบกระจายความเจริญไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้ในชนบท ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างดี ทรงก่อตั้งศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มีความเจริญมากขึ้น ศูนย์พัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชดำริมีทั้งหมด 6 ศูนย์ได้แก่ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนตามแนวพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต.ห้วยทราย จ.เพชรบุรี 3. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
  5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส 6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านนกเค้า ต.ห้วยขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร

 • นตร wrote on 4 เมษายน, 2011, 9:09

  ทรัพยากรน้ำ
  ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยพระราชทานแก่ คณะผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า
  หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ [3]

  โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจำพวก ฝาย อ่างเก็บน้ำ โดยพระองค์ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน
  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำเน่าเสียในคูคลอง ทรงมีพระราชดำริเรื่องแก้มลิง ควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลำคลองต่าง ๆ ลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล ทั้งยังเป็นการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้อีกด้วย เครื่องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการเพิ่มออกซิเจน เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของพระองค์ที่ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

 • นตร wrote on 4 เมษายน, 2011, 9:12

  ความเพียร
  การ สร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง
  พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516

 • chalam wrote on 18 เมษายน, 2011, 10:35

  คิออกเเละ เรียงความเขียนไงดี

 • torn wrote on 26 เมษายน, 2011, 14:01

  อยากได้พระบรมราโชบายของในหลวงปี พศ2512 ใครช่วยที จักขอบคุณมาก

 • ฐิตาพร wrote on 26 เมษายน, 2011, 21:20

  ข้าพเจ้ารักในหลวงที่สุดในโลก
  และโชคดีมากที่ได้เกิดมาในรัชสมัยที่มีพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่หัวของข้าพเจ้า
  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • พงศกร wrote on 1 มิถุนายน, 2011, 16:45

  เรารักในหลวง

 • ณ๊องกัส wrote on 2 มิถุนายน, 2011, 20:56

  เขียนเรียงความได้แล้ว ดีใจจัง

 • nong wrote on 21 มิถุนายน, 2011, 11:27

  ขอจงทรงพระเจริญ

 • chopper wrote on 9 สิงหาคม, 2011, 12:11

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนไทยเทอญ

 • cher rock home wrote on 20 สิงหาคม, 2011, 15:02

  ”””””””ขอบคุณครับ””””””’

 • แป้ง wrote on 30 สิงหาคม, 2011, 13:01

  พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 • นศทศูนย์ฝึกโรงเรียนขุขันธ์ wrote on 6 กันยายน, 2011, 18:48

  ในหลวงท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจไห้คนไทยทำดีหรืออยู่อย่า่่่่่งพอเพียง

 • กรกมล wrote on 14 กันยายน, 2011, 17:02

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • โฟร์ท wrote on 14 กันยายน, 2011, 17:07

  พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
  “เรารักในหลวง”

 • Pai wrote on 12 ตุลาคม, 2011, 15:20

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

 • noon wrote on 18 ตุลาคม, 2011, 12:13

  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำให้ประเทศไทยมีวันนี้
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ค่ะ

 • วีระวุฒิ เดชะมา wrote on 5 ธันวาคม, 2011, 8:17

  ขอให้พ่อหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแพร้วพราน มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนานเทอญ

 • esariya rutsamee wrote on 6 ธันวาคม, 2011, 20:06

  ขอบคุณพ่อที่ทำให้เรามีอย่างทุกวันนี้

 • โอเมก้า wrote on 13 ธันวาคม, 2011, 20:20

  รักในหลวง

  ทรงพระเจริญ
  มีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

 • รักในหลวง wrote on 26 พฤษภาคม, 2012, 11:53

  เรียงความเสร็จสักที

 • ดาริตา wrote on 31 พฤษภาคม, 2012, 11:12

  ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล DD

 • กองพลทหารราบที่ 3 wrote on 17 กรกฎาคม, 2012, 15:28

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 • ว่าน wrote on 22 กรกฎาคม, 2012, 12:42

  ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูล เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจิญ:)

 • สโนว์ wrote on 7 สิงหาคม, 2012, 13:59

  ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • Lisal wrote on 28 กันยายน, 2012, 19:33

   I love Thailand becase  have a amazing King

 • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 13:08

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • milmilk wrote on 9 พฤศจิกายน, 2012, 13:59

  รักพ่อหลวงนะค่า นู๊จาเปงคนดีค่ะ เพื่อประเทศไทย

 • ใบเฟิร์น wrote on 16 พฤศจิกายน, 2012, 20:52

  เย้!เรียงความเสร็จซักที
  ขอให้พ่อหลวงอายุยิ่งยืนนาน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นุชชลา เถาว์ศิริ wrote on 25 พฤศจิกายน, 2012, 10:24

  ขอเป็นข้าบาท ทุกชาติไป

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • พลช เถาว์ศิริ wrote on 25 พฤศจิกายน, 2012, 10:28

  ขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนตลอดไป ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ

 • นลิตา ม่วงเนียม wrote on 6 ธันวาคม, 2012, 13:40

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • pond wrote on 14 กุมภาพันธ์, 2013, 13:48

  พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านการศึกษา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษา หาความรู้ต่อในวิชาการชั้นสูงในประเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันแต่ประการใด เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้น ๆ กลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

  H.M.K picture นอกเหนือไปจากนี้แล้ว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น สารานุกรมชุดนี้ มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสารานุกรมชุดอื่น ๆ ที่ได้เคยจัดพิมพ์มาแล้ว กล่าวคือ เป็นสารานุกรมอเนกประสงค์ที่บรรจุเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสาระไว้ครบทุกแขนงวิชา โดยจัดแบ่งเนื้อหาของแต่ละเรื่องออกเป็นสามระดับ เพื่อที่จะให้เยาวชนแต่ละรุ่น ตลอดจนผู้ใหญ่ที่มีความสนใจ สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ได้ตามความเหมาะสมของพื้นฐานความรู้ ของแต่ละคน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา การอุทิศเวลาและความรู้ เพื่อสนองพระราชดำริ โดยร่วมกันเขียนเรื่องต่าง ๆ ขึ้น แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ทรงก่อตั้งกองทุนนวฤกษ์ ในมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนริเริ่มในการก่อสร้างโรงเรียนตามวัดในชนบท สำหรับที่จะสงเคราะห์เด็กยากจนและกำพร้า ให้ได้มีสถานที่สำหรับศึกษาเล่าเรียน โดยอาราธนาพระภิกษุเป็นครูสอนในวิชาสามัญต่าง ๆ ที่ไม่ได้ขัดต่อพระธรรมวินัย ตลอดจนช่วยอบรมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้ เป็นพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กนักเรียน ได้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษาควบคู่กันไป อันจะทำให้เยาวชนของชาติ นอกจากจะมีความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังจะทำให้มีจิตใจที่ดี ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ในอนาคต

  โรงเรียนร่มเกล้า ก็เป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริ ที่จะให้ทหารออกไปปฏิบัติภารกิจในท้องที่ทุรกันดาร ได้ทำประโยชน์ต่อชุมชน และมีส่วนช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษา ตามโอกาสอันควร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ทหารจัดสร้างโรงเรียนขึ้นในจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาสำหรับเยาวชน และยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นั้น ๆ กับราษฎรเจ้าของท้องที่อีกโสตหนึ่งด้วย ซึ่งในการดำเนินงานจัดสร้างโรงเรียน ทางฝ่ายทหารได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายศึกษาธิการ เพื่อเลือกสถานที่ตั้งโรงเรียนที่เหมาะสมกับความจำเป็นที่สุด ซึ่งปรากฎว่าราษฎรในท้องที่ที่มีการสร้างโรงเรียน ได้พากันร่วมอุทิศแรงกายช่วยในการก่อสร้าง ตลอดจนอุทิศทุนทรัพย์สมทบเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรียน เพื่อเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย และเมื่อการก่อสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนเหล่านั้น พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า โรงเรียนร่มเกล้า ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก

 • ผธก.รร.นส.ทบ. wrote on 11 พฤษภาคม, 2013, 15:57

  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • Poppy Sprite wrote on 8 สิงหาคม, 2013, 7:37

  love you my king.

 • nik wrote on 25 พฤศจิกายน, 2013, 18:16

  I love my king.

 • กวางเบย wrote on 8 ธันวาคม, 2013, 16:34

  I   LOVE    MY     KING

 • รักคนเดียว wrote on 8 ธันวาคม, 2013, 16:42

  รักในหลวงมากมาย

 • รักในหลวงเหนือสิ่งใด wrote on 8 ธันวาคม, 2013, 16:44

  ตามชื่อเลยค่ะ

 • คนไทย wrote on 10 ธันวาคม, 2014, 9:35

  หนูรักในหลวง

 • คนไทย wrote on 10 ธันวาคม, 2014, 9:38

  หนูรักในหลวง น้ำตาไหลทุกครั้งเลย ที่ได้เห็นเรื่องราวของพ่อ ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน เพราะดูแลปวงชนชาวไทยเราทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 • ภูดินันท์ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2015, 13:28

  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics