แถลงการณ์คัดค้านข้อเสนอให้มีการยกเลิก และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องพระมหากษัตริย์

แบ่งปัน

แถลงการณ์นักวิชาการและประชาชน

เรื่อง การคัดค้านข้อเสนอให้มีการยกเลิก และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องพระมหากษัตริย์จากการถูกละเมิด

 

วันที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

            ตามที่นายใจ  อึ๊งภากรณ์ และกลุ่มนักวิชาการ มหาลัยเที่ยงคืน ได้ออกแถลงการณ์เสนอให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ด้วยเหตุผลว่าเป็นมาตราที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองไทย รวมทั้งการรณรงค์ล่ารายชื่อของนายธงชัย  วินิจกูล และ 50 นักวิชาการต่างประเทศ เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั้น

            นักวิชาการและประชาชนตามรายชื่อข้างท้ายของแถลงการณ์ฉบับนี้ ได้ประชุมวิเคราะห์แง่มุมต่างๆ ในประเด็นนี้อย่างรอบด้านแล้ว และมีความเห็นร่วมกันว่า รัฐบาลและรัฐสภาไม่ควรดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และบทบัญญัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการป้องกันมิให้มีการละเมิดต่อพระองค์พระมหากษัตริย์ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น โดยมีเหตุผลประกอบการแสดงจุดยืนทางความคิดดังต่อไปนี้

 

            1. การละเมิดหรือการหมิ่นกพระบรมเดชานุภาพองค์พระมหากษัตริย์เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ มิใช่ประเด็นหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป เนื่องจากองค์พระมหากษัตริย์ดำรงฐานะเป็นประมุขแห่งรัฐไทย ที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            2. จึงเป็นคงามชอบธรรมตามหลักนิติรัฐ ที่ต้องมีกฎหมายปกป้องมิให้มีการละเมิดหรือการหมิ่นประมาทประมุขแห่งรัฐ ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะทำการฟ้องร้องต่อผู้ละเมิดหรือหมิ่นประมาทได้ด้วยตนเอง

            3. คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากในระยะเวลา 2 3 ปี ที่ผ่านมานี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นกระบวนการเพื่อนำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศจากรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่การปกครองรูปแบบอื่น

            ดังนั้นการเสนอแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้ององค์พระมหากษัตริย์จากการละเมิดหรือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จึงเป็นประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศไทย มิใช่การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจ

            4. การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้ององค์พระมหากษัตริย์นั้น ในทางปฏิบัติ อาจมีผู้นำไปใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งบุคคลบางคนได้ จึงขอเรียกร้องต่อเจ้าพนักงานของรัฐให้ระมัดระวังการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อย่างรอบคอบและเป็นธรรม

           

นักวิชาการและประชาชนตามรายชื่อข้างท้ายแถลงการณ์นี้ จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล รัฐสภาและสังคมไทย มิให้หวั่นไหวต่อข้อเสนอของกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ จากการถูกละเมิดหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics