ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบ่งปัน

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดก่อนทุกครั้งในการจัดวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง ก่อนจะมีพระราชดำรินั้น ขั้นตอนต่าง ๆ พอจะกล่าวได้ดังต่อไปนี้ พระราชดำริ002

   ๑. การศึกษาข้อมูล

   ๒. การหาข้อมูลในพื้นที่

   ๓. การศึกษาข้อมูลและการจัดทำโครงการ

   ๔. การดำเนินงานตามโครงการ

   ๕. การติดตามผลงาน

 

 ๑. การศึกษาข้อมูล  

        ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่ใดๆ นั้น จะทรงศึกษาข้อมูลจากเอกสารและแผนที่ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนเสมอ

 

 ๒. การหาข้อมูลในพื้นที่  

        เมื่อเสด็จฯ ถึงพื้นที่นั้นๆ จะทรงหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลล่าสุด อาทิเช่น

                ๒.๑ ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมู่บ้าน ภูมิประเทศ ดิน ฟ้า อากาศ และน้ำ ฯลฯ

๒.๒ ทรงสำรวจพื้นที่ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดว่าควรจะดำเนินการพัฒนาได้

              ๒.๓ ทรงสอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อทรงศึกษาจากข้อมูลเอกสารและทรงได้ข้อมูลจากพื้นที่จริงแล้ว จะทรงปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ถึงความ เหมาะสม ความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งคำนวณวิเคราะห์ทันที ด้วยว่า เมื่อดำเนินการแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร และคุ้มค่ากับการลงทุน หรือไม่เพียงใด อย่างไรแล้ว จึงพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไปพิจารณาในขั้นรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป

 

 ๓. การศึกษาข้อมูลและการจัดทำโครงการ 

         เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระราชดำริแล้ว จะไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประกอบการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริอยู่เสมอว่า พระราชดำริของพระองค์เป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น เมื่อรัฐบาลได้ทราบแล้ว ควรไปพิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรองตามหลักวิชาการก่อน เมื่อมีความเป็นไปได้และมีประโยชน์คุ้มค่า และเห็นควรทำ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมสามารถล้มเลิกได้

 

 ๔. การดำเนินงานตามโครงการ  

                เมื่อจัดทำโครงการเสร็จเรียบร้อยและผ่านการพิจารณาจากหน่วยเหนือตามลำดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยม ีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและประสานแผนต่างๆ ให้แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการสนับสนุนสอดคล้องกัน และ/หรืออาจจัดตั้งองค์กรกลางที่ประกอบด้วยแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ควบคุมดูแลให้การดำเนินการต่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

 

 ๕ ติดตามผลงาน  

         ในการติดตามผลงานการดำเนินงานนั้น แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะได้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ แต่ที่สำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯกลับไปยังโครงการนั้นด้วยทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าและติดตามผลงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่เกิดมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ให้สำเร็จลุล่วงไป

 

 
ความเห็น

 • ขนิษฐา wrote on 23 กรกฎาคม, 2009, 15:04

  อยากจะทราบขั้นตอนการขอเทปบันทึกการเสด็จเยือนประเทศโปรตุเกสของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

 • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 11:14

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • สันติกุล ใฝ่ฟ้า wrote on 17 พฤษภาคม, 2013, 21:32

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • 3002 wrote on 11 ตุลาคม, 2014, 9:49

  ๑. พระคุณพ่อล้นฟ้ามหาสมุทร พระคุณพ่อสูงสุดมหาศาล 
  ๒. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
  ๓. พระบารมีปกเกล้าคุ้มผองไทย ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
  ๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นการช่วยเหลือให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ 
  ๕. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น 
  ๖. ลด ละเลิก อบายมุข เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 
  ๗. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 
  ๘. พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดังนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความ 
  พินาศในชีวิต 
  ๙. ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงไทย พระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาล 
  ๑๐. สายพระเนตรยาวไกลไปทั่วหล้า ฟังประชาราษฎร์แจ้งทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลทุกตำบล มิ่งมงคลล้นฟ้าพระบารมี 
  ๑๑. ทรงพระราชทานแนวคิดอันเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริ 
  ๑๒. ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแกร่งเกรียงไกร เพื่อทรงเป็นพลังให้แก่แผ่นดิน 
  ๑๓. เราชาวไทยไม่เคยท้อแท้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เมื่อมีพระองค์ทรงเป็นพระประมุข 
  ๑๔. ขอพระชนม์ยืนมั่นเป็นขวัญชาติ เพื่อทวยราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขได้ 
  ๑๕. พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยประกอบไปด้วยพระเมตตากรุณา 
  ๑๖. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย 
  ๑๗. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 
  ๑๘. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่ง 
  ใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ 
  ๑๙. น้ำพระทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
  ๒๐. ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง 
  ๒๑. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี 
  ๒๒. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกุ้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 
  ๒๓. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
  ๒๔. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาญเทอญ 
  ๒๕. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับพระบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ 
  ๒๖. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านาน 
  ๒๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยปี 
  ๒๘. พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่เป็นสุข 
  ๒๙. เราคนไทยรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง 
  ๓๐. จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวง

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics