ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบ่งปัน

       

ประเภทของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พระราชดำริ

 

        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนไทยทั่วประเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๕-๒๕๕๑ มีจำนวน ๔,๔๐๔ โครงการ /กิจกรรม แยกตามรายภาคได้ดังนี้ 

 

 

      ภาค

จำนวนโครงการ/ กิจกรรม  

 

กลาง

,๐๒๔  

ตะวันออกเฉียงเหนือ    

๙๒๙

เหนือ

,๒๒๑  

ใต้ 

๘๐๗  

ไม่ระบุภาค

๓๔๓  

งบบริหาร 

๘๐  

รวม 

,๔๐๔  

 

ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ

 

 

๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ

,๕๗๙ โครงการ / กิจกรรม

๒. การเกษตร

๕๓๖ โครงการ / กิจกรรม

๓. สิ่งแวดล้อม 

,๐๓๙ โครงการ / กิจกรรม

๔. ส่งเสริมอาชีพ

๓๔๓ โครงการ / กิจกรรม

๕. สาธารณสุข 

๔๙ โครงการ / กิจกรรม

๖. คมนาคม / สื่อสาร

๑๑๕ โครงการ / กิจกรรม

๗. สวัสดิการสังคม 

๑๖๖ โครงการ / กิจกรรม

๘. โครงการสำคัญ และอื่นๆ 

๕๗๗ โครงการ / กิจกรรม

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม

 

 
ความเห็น

 • ด.ช.ปัณณทัต เกลี้ยงแก้ว wrote on 26 สิงหาคม, 2011, 17:59

  ผมรักในหลวง

 • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 11:15

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • สันติกุล ใฝ่ฟ้า wrote on 1 มิถุนายน, 2013, 22:04

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • 3002 wrote on 11 ตุลาคม, 2014, 9:51

  ๑. พระคุณพ่อล้นฟ้ามหาสมุทร พระคุณพ่อสูงสุดมหาศาล 
  ๒. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
  ๓. พระบารมีปกเกล้าคุ้มผองไทย ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
  ๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นการช่วยเหลือให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ 
  ๕. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น 
  ๖. ลด ละเลิก อบายมุข เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 
  ๗. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 
  ๘. พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดังนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความ 
  พินาศในชีวิต 
  ๙. ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงไทย พระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาล 
  ๑๐. สายพระเนตรยาวไกลไปทั่วหล้า ฟังประชาราษฎร์แจ้งทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลทุกตำบล มิ่งมงคลล้นฟ้าพระบารมี 
  ๑๑. ทรงพระราชทานแนวคิดอันเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริ 
  ๑๒. ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแกร่งเกรียงไกร เพื่อทรงเป็นพลังให้แก่แผ่นดิน 
  ๑๓. เราชาวไทยไม่เคยท้อแท้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เมื่อมีพระองค์ทรงเป็นพระประมุข 
  ๑๔. ขอพระชนม์ยืนมั่นเป็นขวัญชาติ เพื่อทวยราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขได้ 
  ๑๕. พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยประกอบไปด้วยพระเมตตากรุณา 
  ๑๖. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย 
  ๑๗. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 
  ๑๘. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่ง 
  ใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ 
  ๑๙. น้ำพระทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
  ๒๐. ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง 
  ๒๑. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี 
  ๒๒. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกุ้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 
  ๒๓. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
  ๒๔. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาญเทอญ 
  ๒๕. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับพระบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ 
  ๒๖. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านาน 
  ๒๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยปี 
  ๒๘. พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่เป็นสุข 
  ๒๙. เราคนไทยรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง 
  ๓๐. จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวง

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics