พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

แบ่งปัน

ในหลวง เกษตรกรรมการพัฒนาการเกษตร

 

 

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังข้อปัญหา จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกาย อุทิศกำลังความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกำลังใจในการทำการเกษตร จนกล่าวได้ว่า ที่ใดเดือดร้อน ณ ที่นั่นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือ ดังคำกล่าวที่ว่า พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข นับเป็นบุญของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

 “…การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น…”

ในหลวงทรงเกี่ยวข้าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวนาไทย ทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจด้าน การพัฒนาการเกษตรของไทย และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะต่อ “ชาวนาไทยและข้าวไทย” พระองค์ท่านจึงทำให้แผ่นดินไทยกลายเป็น แผ่นดินทอง ความทุกข์ยากลำบากแปรเปลี่ยนเป็นความสุขสบาย อยู่แบบพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและชาวนามากมาย ความร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นวันนี้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือชาวนาและพัฒนาข้าวไทยในทุกๆ ด้าน

 

 การพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานแก่คณะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า  “…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…”

ทรงงานเพื่อราษฎรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการ ขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จนถึงโครงการขนาดกลาง และเล็กจำพวก ฝาย และอ่างเก็บน้ำ จำนวนมาก  

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่ม “โครงการฝนหลวง” เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำเน่าเสียในคูคลอง ทรงมีพระราชดำริเรื่องแก้มลิง ควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลำคลองต่าง ๆ ลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล ทั้งยังเป็นการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้อีกด้วย เครื่องกลเติมอากาศ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการเพิ่มออกซิเจน เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของพระองค์ที่ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

 

การเกษตรทฤษฎีใหม่

 

ปัญหาหลักของเกษตรกรใน อดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่งคือ การขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อย และส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตกรยังคงทำการเพาะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝนทิ้งช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ำไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน้ำไม่พอใช้ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ และส่วนใหญปลูกพืชชนิดเดียวการแบ่งพื้นที่ในทฤษฎีใหม่ คือ การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง

ด้วยเหตุนี้พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตกรที่ประสบความยากลำบากดังกล่าว ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก

พระราชดำรินี้ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ในหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆ

พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้

พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย

พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทางและโรงเรือนอื่นๆ

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ เป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

· มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็ก ออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน

· มีการคำนวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียง ต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี

· มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ สำหรับเกษตรกรรายย่อย 3 ขั้นตอน เพื่อให้พอเพียงสำหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อเป็นรายได้

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด…”

เศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและตลาดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยประเทศชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า ไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดยทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
ความเห็น

 • โบว์ wrote on 24 มิถุนายน, 2009, 21:50

  พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริหลายอย่าง พสกนิกรชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี

 • อรวรรณ..นครสวรรค์ wrote on 25 กรกฎาคม, 2009, 17:06

  รักในหลวงสุดหัวใจ…. ขอจงทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน

 • asiaza wrote on 29 พฤศจิกายน, 2010, 18:57

  ชอบหาความรู้มากที่สุดเลย ค่ะ

 • Paweena khantee wrote on 17 ธันวาคม, 2010, 18:19

  ขอให้ในหลวง ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนาน

  และขอให้ในหลวงหายจากการประชวรและหนูอยากบอกว่าหนูรักในหลวงค่ะ

 • เรณู KK wrote on 24 มิถุนายน, 2011, 14:30

  ครอบครัวเราโชคดีที่เกิดบนแผ่นดินไทย ซึ่งมีพระมหากษัติย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เรารักในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ปันปัน wrote on 7 พฤศจิกายน, 2011, 20:24

  ท่านทรงเหนื่อยกับประชาชนมามากพอแล้ว  อยากให้ท่านได้ทรงพักผ่อนสักที  ขอร้องอยากให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 • นางสาว wrote on 15 พฤศจิกายน, 2011, 14:46

  ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ

 • นภาพร จันทร์ปุย wrote on 30 พฤศจิกายน, 2011, 12:06

  ดิฉันโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย รักในหลวง ขอทรงพระเจริญ

 • ธนวัฒน์ สงทาน wrote on 4 มกราคม, 2012, 14:06

  โชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย ไต้ร่มพระบารมีพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ฐานปฏิบัติการบ้านโฉลง มว.ปล.ที่ 2 ร้อย.ร.1413 ฉก.13 wrote on 10 กุมภาพันธ์, 2012, 10:05

  ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

 • กองพลทหารราบที่ 3 wrote on 17 กรกฎาคม, 2012, 14:54

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • คณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี wrote on 16 กันยายน, 2012, 20:43

  ขอพระองค์จงทรงพระชนม์มายุพรรษานานเท่านาน แผ่พระบารมีปกปักษ์รักษาชาติไทย

  ให้พสกนิกรชาวไทยไม่หวั่นไหวแม้ในปัจจุบันจะมียุคของ เทคโนโลยีเข้ามา แต่ให้ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรที่ข้าพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนมดปลวกที่ยังต้องอาศัยต้นไม้ของพ่อต้นอยู่ต่อไปตราบจนสิ้นอายุขัยของข้าพระพุทธเจ้า เนื่องจากพระราชกรณียกิจของตั้งยุคต้นราชวงค์จักรีหรือยุคต้นรัตนโกสินทร์โดยร.1พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางรากฐานของประเทศไทยหรือสยาม จนมาถึงร.9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางรากฐานของน้ำอย่างพอเพียงทรงมิได้สร้างเขื่อนอย่างประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยมากแต่เมื่อฝนตกลงมาน้ำในเขื่อนของประเทศจีนเต็มทำให้ต้องระบายออกจนทำให้ประชากรของประเทศจีนตายไปเป็นจำนวนมาก แต่ทรงวางรากฐานของระบบชลประทานให้ประชาชนของพระองค์พอมีพอกิน และยังทรงมีทศพิทราชธรรม คือท่านทรงทำงานอยู่ทุกวันเมื่อทรงได้รับเงินทรัพย์สินที่บริจาคให้ใช้สอยตามอัธยาศัย ท่านมิได้ทรงเก็บไว้ใช้เองอย่างกษัตริย์เมืองประเทศจีนในช่วงสุดท้าย แต่ท่านทรงนำเงินทรัพย์สินจำนวนนี้มาให้ประชาชนที่ยากจนจึงทำให้ไม่เกิดกีลยุคอย่างประเทศจีน ท่านมาทำโครงการพระราชดำริตลอดจนนำเงินจำนวนนั้นมาเป็นถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบร.ร.ราชประชาสมาสัย ซึ่งจะมีผู้แทนพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนองคมนตรีหรือผู้แทนส่วนพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบ สุดท้ายนี้หากข้อความนี้ระคายเคืองเบื้องพระยุคคลบาทขอพระบารมีของพระองค์เผาข้าพระพุทธเจ้าให้เป็นธุลีดินดังบิดาของข้าพระพุทธเจ้าที่มรณะไปแล้ว เนื่องตอนที่ท่านยังอยู่ท่านได้บอกแนวทางของท่านที่มีความเห็นขัดแย้งข้อดีข้อเสียของการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระองค์ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ประจักษ์แล้ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายวรรณชัย เต็มแสนสุข เอางานปีการศึกษา2547 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

 • ปิยะ สร้อยอินทร์ wrote on 9 ตุลาคม, 2012, 16:22

  พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ  เพราะพระองค์ทรงพระราชทานโดยไม่รอให้อ้อนวอนขอ

 • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 13:12

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 wrote on 25 มกราคม, 2013, 14:27

  ขอทรงพระเจริญ

 • Got wrote on 6 กุมภาพันธ์, 2013, 14:09

  ขอให้พระเจ้าแผ่นดินทรงพระเจริญ

 • สันติกุล ใฝ่ฟ้า wrote on 20 พฤษภาคม, 2013, 18:32

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 • บุณยวีร์ wrote on 18 พฤศจิกายน, 2013, 17:23

  ในหลวงทรงมีพระคุณต่อประชาชนในด้านต่างๆ (พระองค์ทรงพระเจริญ)

 • ทวีศักดิ์ wrote on 29 กรกฎาคม, 2014, 14:28

  สำนวน

 • mhoo 5555 wrote on 6 กุมภาพันธ์, 2015, 14:17

  ทรงพระเจริญ

 • toto wrote on 21 กุมภาพันธ์, 2015, 14:29

  ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics