ข้าราชการไทยมีหนี้สินท่วมท้น

แบ่งปัน

เมื่อวานนี้ ( ๕ ก.พ.๕๒) นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในปี ๒๕๕๑ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัวดิการต่าง ๆ ของข้าราชการให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการทั้งสิ้น ๑๒,๙๔๕ รายพบว่า

ครอบครัวข้าราชการมีหนี้สินถึงร้อยละ ๘๔ โดยมีหนี้สินเฉลี่ย ๗๔๙,๗๗๑ บาทต่อครอบครัว ข้าราชการที่เป็นหนี้สูงสุดคือ ข้าราชการระดับ ๓ – ๕ มีหนี้สินเฉลี่ย ๖๑๔,๑๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘ รองลงมาคือ ข้าราชการระดับ ๖ – ๘ มีหนี้สินเฉลี่ย ๘๔๗,๐๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ และข้าราชการระดับ ๑ – ๒ มีหนี้สินเฉลี่ย ๒๗๗,๐๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗ ขณะที่ข้าราชการะดับ ๙ – ๑๑ มีหนี้สินถึง ๑,๔๖๒,๕๒๕ บาท แต่มีเพียงร้อยละ ๔๘.๒

นางธนนุช กล่าวด้วยว่า หนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อทีี่่่อยู่อาศัย ซื้อ หรือซ่อมยานพาหนะ ไปจนถึงการใช้จ่ายในการอุปโภค ประกอบกับปัจจุบันค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป ดังนั้นรัฐบาลจึงควรหาแนวทางช่วยเหลือข้าราชการต่อไป.
ความเห็น

  • 44444 wrote on 25 มิถุนายน, 2009, 19:04

    ขอให้ท่านหาทางช่วยเหลือโดยเร็วเถอะค่ะ เพราะตอนนี้เดือดร้อนมาก ชีวิตก็หาความสุขไม่ได้ ดิฉันเป็นหนี้เพราะความโลภอยากได้ใคร่มี จนมีหนี้ก้อนโตโดยไม่รู้ตัว ขอให้ทุกท่านที่อ่านอย่าเอาเป็นเยื่องอย่าง ถ้ามีธนาคารใดให้ความช่วยดิฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะ ดิฉันเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย และขอให้ท่านช่วยเหลือข้าราชการทุกหน่วยงานให้ทั่วถึงด้วยน่ะค่ะ อย่าแน้นไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานนึ่ง เพราะว่าข้าราชการที่เขาเดือดร้อนจริงๆ เสียโอกาส ขอบคุณค่ะ

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics