โครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ

แบ่งปัน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมอาชีพ

สำหรับการส่งเสริมอาชีพนั้น หากเป็นโดยทางอ้อมแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่ เมื่อได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วจะทำให้เกิดการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้งหลายนั้น

ส่งเสริมอาชีพ 001 จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง

ส่วนโครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรงนั้นมีจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ดังเช่น โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการศิลปาชีพพิเศษทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอื่นๆ อีกมาก ซึ่งโครงการเหล่านี้ผลสุดท้ายของโครงการคือประชาชนที่อยู่ในเป้าหมายโครงการสามารถที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพจนทำให้เกิดรายได้กับครอบครัว

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัย และทำกินร่วมกันตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์ ด้วยการปลูกพืชผสมผสานและปลูกผักกางมุ้ง ลดการใช้สารเคมี การเลี้ยงไก่ และการประกอบอาชีพหัตถกรรมเพื่อให้ราษฎรดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

โครงการพิเศษ

· โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

· ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ 002อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

· หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

· โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

· โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

· โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

· โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ความเห็น

 • อ้อแอ้ wrote on 10 พฤษภาคม, 2009, 8:17

  ขอท่านทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนาน

 • ชาวหิน wrote on 13 สิงหาคม, 2011, 18:56

  โครงการในพระราชดำริล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • นางสาวนันทนา ทูลขุนทด wrote on 19 ตุลาคม, 2011, 10:43

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • วราภรณ์ wrote on 27 ธันวาคม, 2011, 13:08

  โครงการในพระราชดำริล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชน

 • น้องฟาง wrote on 30 สิงหาคม, 2012, 19:51

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 11:17

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • สันติกุล ใฝ่ฟ้า wrote on 16 พฤษภาคม, 2013, 18:54

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • อังคณา มีเย็น wrote on 20 พฤษภาคม, 2013, 15:05

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • พลอย wrote on 16 ธันวาคม, 2014, 22:57

  ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics