วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

แบ่งปัน

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร

ระราชดำรัส  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัย ดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีในทุกๆ ด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟิสิกส์ แก่ข้าพเจ้า

ความสำเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญอีกขั้นหนึ่งของชีวิต ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุกท่านว่า ความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตของคนเรานั้น มิใช่จะเกิดมีขึ้นในครั้งหนึ่งคราวเดียวได้ หากจะต้องค่อยๆ สร้างเสริมต่อเติมมาเป็นลำดับ ดังที่ท่านทั้งหลายศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิตอยู่ในบัดนี้ ก็ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับประถม และมัธยมเป็นขั้นเป็นตอนมาก่อน ต่อไปเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ท่านก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งปวง ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคง ให้แก่ตนและส่วนรวม ดังนั้นผู้ปรารถนาความก้าวหน้า เมื่อประสบความสำเร็จในกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงไม่ควรหยุดยั้งพอใจอยู่เพียงเท่านั้น แต่ชอบที่จะยึดถือความสำเร็จทั้งนั้น เป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ที่ยิ่งสูงขึ้น และเป็นประโยชน์กว้างขวางขึ้น ถ้าบัณฑิตจะมีความคิดเห็นต่อความสำเร็จของตน ดังที่กล่าว แล้วยึดถือปฏิบัติแต่บัดนี้ ก็เชื่อว่าความเจริญก้าวหน้าจะเกิดมีขึ้น ทั้งแก่ตัวท่านเองและประเทศชาติ ต่อตามกันไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ประสบความสุขความเจริญในชีวิต และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน

ม.มหิดล
ความเห็น

  • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 13:26

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics