วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบ่งปัน

ในหลวงของเรา

พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธี มอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้ และได้ทราบรายงานว่า กิจการทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีอย่างน่าพอใจ ขอขอบใจสภามหาวิทยาลัย ที่มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า และขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติพร้อมทั้งความสำเร็จในการศึกษา

ท่านทั้งหลายที่ศึกษาสำเร็จแล้ว ย่อมมุ่งหมายที่จะทำงานให้ก้าวหน้า เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ฐานะและชีวิต การปฏิบัติงานทั้งปวงนั้น กล่าวโดยหลักการ ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานประกอบกันสองอย่าง คือความรู้ความฉลาดสามารถของผู้ปฏิบัติอย่างหนึ่ง กับระเบียบแบบแผน และวิธีการที่กำหนดไว้ให้ใช้ในการปฏิบัติงานนั้นๆ อย่างหนึ่ง เมื่อใดปัจจัยทั้งสองประกอบพร้อมกัน เมื่อนั้นงานก็ดำเนินไปได้ แต่โดยความจริงที่ปรากฏ งานที่อาศัยเฉพาะปัจจัยสองประการนั้น ไม่แน่ว่าจะสำเร็จผลดีได้เสมอไป ทั้งนี้เพราะงานทุกอย่างมีบุคคล ซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำไม่ศรัทธาในงาน ไม่เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน งานที่ทำก็ยากที่จะได้ผลครบถ้วนตามเป้าหมาย ดังนั้น ในการปฏิบัติงานทุกอย่าง จึงจำเป็นต้องสร้างศรัทธาให้มีขึ้นก่อน เพราะศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ คือทำให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันที แม้ก่อนที่จะลงมือกระทำ และน้อมนำให้เกิดความกระตือรือร้น ความพากเพียรอดทน ที่จะทำงานให้ต่อเนื่องกันไปได้โดยตลอด ซึ่งจะเป็นพลังส่งเสริมให้งาน ที่ทำดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์อย่างสมบูรณ์

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ประสบความสำเร็จในการงาน มีความเจริญก้าวหน้า และความรุ่งเรืองในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

โดม  ม.ธรรมศาสตร์
ความเห็น

  • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 13:21

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics