วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 พระราชดำรัสพระราชทานแก่ ข้าราชการพลเรือน

แบ่งปัน

ในหลวง

พระราชดำรัสพระราชทานแก่  ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

 

งานของชาตินั้นเป็นงานที่กว้างขวาง ประกอบด้วยงานทุกด้านทุกระดับอันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกันหมด โดยแต่ละอย่างต่างต้องอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอย่างสอดคล้องพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงและเจริญก้าวหน้าไปได้ ดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์ประสานกับบุคคลอื่น ฝ่ายอื่นให้ได้

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ 28  มีนาคม พุทธศักราช 2540

ข้าราชการพลเรือน
ความเห็น

  • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 13:28

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics