โครงการพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคม

แบ่งปัน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสวัสดิการสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคม เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการพระราชดำริดยจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎร ตลอดจนสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับ เช่น แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น พออยู่ พอกิน ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก ตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคม อาทิ

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรต่อไป โดยมีการอบรมและเป็นศูนย์บริการการพัฒนาด้านการเกษตร มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อพัฒนาจิตใจพร้อมๆไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ทรงเน้นเรื่อง

การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

โดยการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฎรได้อยู่อาศัย และทำกินร่วมกับการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน ไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศ พร้อมกับการจัดสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า โรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งยังผลให้ราษฎรสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากินควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์อีกครั้ง

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เป็นวัดตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่าย มุ่งเน้นประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนลักษณะ 3 ประสาน บ้าน-วัด-โรงเรียนหรือที่เรียกว่าบวรเพื่อเป็นทั้งพุทธสถานในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ในลักษณะพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการสำคัญ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
ความเห็น

  • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 11:18

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics