ข่าวสถาบัน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น

              วานนี้ (27 ส.ค.58)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินข

“สมเด็จพระเทพฯ” ทอดพระเนตรพระราชวังโบราณที่สำคัญของราชวงศ์ซาวอย และโรงอุปรากรที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐอิตาลี

                  วานนี้ (27 ส.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรพระราชวังโบราณที่สำคัญของราชวงศ์ซาวอย และโรงอุปรากรที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐ

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

                วานนี้ (27 ส.ค.58)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางอภิรดี ตันตราภ

            วานนี้ (26 ส.ค.58)กรรมการและเลขานุการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ พร้อมคณะจากส่วนกลาง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปยังจังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามผลการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน 5 คน ที่ได้รับทุนพระราชทาน เนื่องจากบิดา มารดา เสียชีวิตจากภัยพิบัติ และเด็กด้อยโอกาส ให

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

             วานนี้ (26 ส.ค.58)นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยเลขาธิการ กปร.และคณะ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร โอกาสนี้ ได้มอบพันธุ์ต้นมะพร้าว จำนวน 20 ต้น ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา ปลาหมอ แล

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดแยกราชประสงค์

              วานนี้ (26 ส.ค.58)ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเงินช่วยเหลือให้กับญาติของนางสาว สุชาดา นิสีดา อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ส สาขาสาทร ที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดระเบิดที่แยก

“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ทรงเปิดการประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558

            วานนี้ (26 ส.ค.58 )พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทรงเปิดการประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้             

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตามประเมินผลทุนการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี

                 วานนี้ (25 ส.ค.58)ที่ห้องประชุมภูมิรัตน โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นายเที่ยง เพชรแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการทุนพระราชทาน ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เด็ก

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics