ข่าวสถาบัน
  •          วานนี้ 27พ.ย.57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า          เวลา 13.23 น. วานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่...

พสกนิกร และชาวต่างชาติ ไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง”

             วานนี้ (27 พ.ย.57)ตลอดวันนี้ ที่ศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีคณะบุคคลทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระพลา...

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บ้านบางกลอย-โป่งลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           วานนี้ (26 พ.ย.57)นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยเลขาธิการ กปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ...

ผู้แทนพระองค์ ทรงเป็นประธานบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสครบ 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

        วานนี้ (26 พ.ย.57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานบำเพ็ญพร...

               วานนี้ (26 พ.ย.57)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทรงเปิดงานโฟโต้แฟร์ 2014 ซึ่งสมาคมธุรกิจถ่ายภาพจัดขึ้น เป็นครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด”Share Memories” เพื่อแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ให้นักถ่ายภาพผู้ประกอบการ นักเรียน ...

คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร “ในหลวง”ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

           วานนี้ (25 พ.ย.57)ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์            อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, คณะครู และนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี, ท่านผู้หญิง...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน

            วานนี้ (25 พ.ย.57)ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อธิการบดีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน 51 ปี “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จพระ...

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่จังหวัดพัทลุง

            วานนี้ (25 พ.ย.57)นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดล้อ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จำนวน 1,000 ครัวเรือน และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุงอีก 1,000 ครัวเรือน หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เก...

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

             วานนี้ (25 พ.ย.57)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส...

Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics