“…ชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะ ยังมีทั้งบ้านเมือง และความเป็นไทยพร้อมสมบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยมีอันต้อง เสื่อมสลายไป...ชาติก็ต้องสิ้นสูญ…” (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช๒๕๕๐ วันอาทิตย์ที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๐)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                     ทางด้านกองทัพเรือ ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ การทรงเรือใบแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ  แสดงพระอัจฉริยะจนได้เหรียญทอง อดีตแม่ทัพเรือได้เข้าไปกราบพระบาท หลังจากเสด็จฯ ขึ้นจากการทรงเรือแล้ว                 หลังจากนั้นก็ได้กราบบังคมทูลฯ ถามว่า ขณะที่ทรงเรือใบนั้น ทรงทำอย่างไรบ้างจึงสามารถคว้าชัยชนะมาได้                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบท่านนายพลเรือผู้นั้นสั้นๆ ว่า           ...
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics