“...การพัฒนาประเทศจำเป็น ต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือมีความพอดีพอกินพอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเบื้องต้นก่อน...” (พระราชดำรัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพิธีพระราชทานปริญญา บัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น20ธันวาคม2516)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดย...วิลาศ มณีวัต เข้าจุฬาฯ ชั่วโมงแรกก็เจอดี นิสิตจุฬาฯ ตื่นเต้นกันทุกคน เมื่อทราบข่าวที่ค่อนข้างแน่นอนว่า สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้จะทรงสอบเข้าจุฬาฯ เพื่อจะทรงศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ ไม่เฉพาะแต่ที่ตึกอักษรศาสตร์เท่านั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบัญชี ตลอดจนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่างก็คอยเฝ้าดูเหตุการณ์ว่าสมเด็จเจ้าฟ้า พระองค์นี้จะทรงวางพระองค์อ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics