“...คนที่ประพฤติตนปฏิบัติงาน โดยตั้งอยู่ในธรรมอย่างเคร่งครัด จึงเป็นผู้มีปกติสุขอยู่ร่มเย็น ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง แก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม...” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่๑๔กรกฎาคม๒๔๙๘)
  ใช่แล้วพระเจ้าครับ          เคยได้ฟังคนเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จฯ ไปที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อที่จะทรงงาน ขณะจะเสด็จฯ กลับ  มีชายคนหนึ่งมาถวายผ้าไหม โดยทหารไม่ให้เข้าเฝ้าฯ         แต่ในหลวงให้เข้าเฝ้าฯ ได้ ชายคนนั้นถวายผ้าไหมให้ในหลวง ในหลวงจึงรับสั่งถามว่า “ผ้าไหมนี้ทำเองใช่ไหม”        ด้วยความที่ชายคนนั้นไม่รู้คำราชาศัพท์ จึงกราบทูลพระองค์ว่า “ใช่แล้วพระเจ้าครับ”    ...
      Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics