“งานตำรวจนั้นเป็นงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และสำเร็จในภารกิจทั้งปวงต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องทำตัวเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน ทั้งในการประพฤติตัวและการปฏิบัติงานหมายความว่า ตำรวจจะต้องระมัดระวังประพฤติตัวให้ดีให้อยู่ในศีลในธรรม และปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความสุภาพและเป็นมิตร   นอกจากนั้นการใดที่ตำรวจมีความรู้ความสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนได้ จะต้องถือเป็นภาระที่จะต้องลงมือกระทำทันทีในทุกที่ทุกโอกาส เมื่อตำรวจประพฤติดีปฏิบัติหน้าที่ชอบดังนี้ประชาชนก็จะเกิดศรัทธาเชื่อถือ และให้ความร่วมมือโดยเต็มใจภาระหน้าที่ของตำรวจที่ว่าหนักและยากลำบากทั้งกายใจนั้นก็จะเบาขึ้นง่ายขึ้น   จึงขอให้ตำรวจทั้งหลายได้นำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ จักได้สามารถประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์แก่ตน แก่งานแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง”  (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา๒๕๔๗เมื่อวันที่๒๒กันยายน๒๕๔๘)
“…การปกครองสมัยนี้แปลกดี กลับไปเหมือนดังเก่า…กฎให้ประชาชนรับผิดชอบกัน ตอนนี้คนที่เดือดร้อนคือข้าพเจ้าเองเดือดร้อน..ท่านรองนายกมาบอกว่าทรงเป็น ซุปเปอร์ซีอีโอ..ใช้คำอะไรจำไม่ได้แล้ว..แต่เข้าใจว่าใช้คำว่าซุปเปอร์ซีอี โอ..แล้วก็ลงท้ายเราก็รับผิดชอบทุกอย่างทั้งหมด ประชาชนทั้งประเทศ โยนมาให้พระเจ้าอยู่หัวรับผิดชอบหมด..ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญนะ…รัฐธรรมนูญบอก ไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่รับผิดชอบอะไร..นี่ท...
      Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics