"...ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้หมายถึงความสุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบ..." (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จาก๑๐๘มงคลเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตที่ยั่งยืน)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
      ทำไมถึงสู้แรงเราไม่ได้      ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เล่าว่า บางครั้งทรงขับรถไปเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เอง โดยผมนั่งอยู่ด้านหลังเพื่อใช้กล้องบันทึกภาพไปด้วย  บางครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขา  ผมจะเดินหน้าห่างจากพระองค์ซัก ๑ วา เวลาหกล้มไปพระองค์ก็ทรงฉุดให้ลุกขึ้น      ตอนนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษาแล้วนะ ส่วนผมก็ ๕๐ กว่าๆ เห็นจะได้ พระองค์ท่านจึงตรัสว่า “ทำไมถึงสู้แรงเราไม่ได้” (หัวเราะ) นั่นเป็น...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics