“…ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้...” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา  วันที่29พฤศจิกายน2514)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา เมื่อทรงสนพระทัยเรื่องอะไรแล้ว พระองค์จะทรงค้นคว้าอย่างจริงจังมาก          วันหนึ่งทรงเปิดหนังสือแล้วพบว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจินี่หน้าตาเหมือนคุณทองแดง ทรงเห็นว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกันของสายพันธุ์          ทรงสนพระทัยจนแทบจะทรงเขียนซีดีรอมได้เรื่องหนึ่งเลยทีเดียว         ...แต่คุณทองแดงนี่เป็นสุนัขพันธุ์โตหน่อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานชื่อพันธ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics