“…ผลดีทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง ปัญญาอันถูกต้องและปฏิบัติตน อยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม…” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่๑๗ธันวาคม๒๕๑๒)
         วันหนึ่งที่สกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งว่าราชการนั้น ไม่ได้คิดวันนี้แล้วทำวันนี้ได้ จะต้องวางฎีกา กว่าจะเบิกเงินทองได้ต้องใช้ระยะเวลา มีพระราชประสงค์ที่จะมีระบบที่คิดวันนี้ แล้วทำได้เดี๋ยวนี้เลย ซึ่งรับสั่งว่า “…ถ้าทำแบบปกติไม่ได้ก็ทำแบบโง่กันเลยดีกว่า…”  ข้าราชบริพารก็สงสัย..ทำแบบโง่ทำอย่างไร ก็รับสั่งต่อว่า “…เหมือนที่คนอื่นเค้าทำกัน…นน่ะ ‘ทำแบบโง่’ เดี๋...
      Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics