"ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาศาลปกครองได้ปฏิญาณตน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งถ้าท่านทำทุกอย่างตามที่ได้ปฏิญาณตนไว้ก็เป็นการดี เพราะว่าจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ามีคนดูแล ในเรื่องของความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานสูงสุดของผู้พิพากษา ขอบใจที่ท่านตั้งใจอย่างแน่วแน่และขอให้ท่านสามารถปฏิบัติตลอดรอดฝั่ง เพื่อที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งอาศัยและแน่ใจว่ามีผู้ใหญ่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน. ขอให้ท่านสำเร็จในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นการทำให้ท่านมีเกียรติ มีความพอใจในตัวเองได้ตลอดชีวิต.." (พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอักขราทรจุฬารัตน์ ประธานศาลปกครองสูงสุดนำคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้นจำนวน22คน)
ครั้งอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 เมื่อร่างเสร็จแล้วได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวงเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานเนื้อหาสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ ตอนสุดท้ายก่อนกราบบังคมทูลลากลับ ในหลวงได้มีรับสั่งว่า “คุณอานันท์ มันแปลกดีนะที่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ระบุว่า พระมหากษัตริย์..ต้องเป็นพุทธมามากะ..ต้องเป็นอัครศาสนูปถัมถก..ต้องเป็นนั่นต้องเป็นนี่… …แต่ไม่มีที่บอกว่า พระมหากษัตริย์ต้องเป็นคนไทย”...
Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics