“...การรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์ จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญที่จะเกื้อกูลให้บุคคลดำเนินชีวิต และกิจการงานได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้า...” (พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่๑๘กรกฎาคม๒๕๔๑)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                  วันหนึ่งนานมาแล้ว ในหลวงเสด็จฯ ไปที่ตลาดสด ทรงแวะไปเสวยก๋วยเตี๋ยว แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว เห็นก็สงสัย จึงทูลถามพระองค์ว่า "ทำไมหน้า เหมือนในหลวงจัง"               พระองค์ท่านไม่ตอบอะไร ได้แต่ยิ้มๆ ทรงจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยว แล้วตรัสชมว่า "ก๋วยเตี๋ยวอร่อย"                ส่วนแม่ค้ามารู้ที่หลังว่าเป็นพระองค์ท่านก็ได้แต่ปลื้ม  ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics