“การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือ สามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง”  (พระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อวันที่๗มีนาคม๒๕๒๘)  
           ด้วยเหตุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น ”คอดนตรี” เช่นเดียวกัน ทำให้ทั้งสองพระองค์ทรง “สนทนาภาษาดนตรี” ร่วมกันได้อย่างถูกพระราชอัธยาศัย และ “เปี่ยมสีสัน” ยิ่งนัก        ครั้งหนึ่ง ในช่วงที่ทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพำนักอยู่ที่ต่างประเทศ และยังมิได้มีพระราชพิธีอภิเษกสมรสอย่างเป็นทางการนั้น       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโต้แย้งกับหม่อมราชวง...
      Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics