“…ประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเป็นที่ตั้งของ ความมั่นคงผาสุกของราษฎร ที่เป็นประชาชกรแห่งประเทศนี้….” (พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนังสือคำพ่อสอนในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี 60ปี60ล้านความดีถวายในหลวงน้อมเกล้าถวายในหลวง)
  พระอารมณ์ขัน…”หาวิธีแข่ง” เมื่อกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำฐานข้อมูลส่วนพระองค์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือไม่ เกี่ยวกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบทและการพระราชทานความช่วยเหลือ “…ทั้ง ๒ พระองค์จำคนแม่นมาก แล้วเรื่องราวที่คนนี้ควรจะทำอะไรให้เขา ท่านมีหมดในสมอง คนอื่นจำไม่ได้ ก็เคยถามว่าทำไมทรงจำได้ ท่านก็บอกว่า..คนเราถ้าเอาใจใส่ก็จ...
      Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics