“ความก้าวหน้านั้นก็ได้ให้สูตรไว้แล้วว่าทำยังไงให้ก้าวหน้า คือจะต้องสามัคคีกันร่วมกันทำ แล้วถ้าร่วมกันทำมันก้าวหน้าได้ แต่ถ้าไม่ร่วมกันทำไม่มีทางก้าวหน้า” (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2544)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   คำสอนประโยคเดียว         เมื่อนิตยสาร “สไตล์” ฉบับปี 2530 ได้ตั้งคำถามกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถึง “คำสอน” ในหลวงที่ประทับในหัวใจ ดร.สุเมธ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ กปร. ตอบว่า        “คำสอนประโยคเดียวก็เกินพอ” นั้นคือ พระราชดำรัสที่ว่า “มาอยู่กับฉันนั้น ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากความสุขที่มีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น” ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics