“...บ้านเมืองจะมีความมั่นคง เป็นปกติสุขอยู่ได้ ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลัก ของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานปรองดองกันดี...” (พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรี11ธันวาคม2512)  
“พระราชอารมณ์ขัน”จากวังสวนจิตรฯ คราวหนึ่ง ในการเสด็จเยี่ยมราษฏรทางภาคเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงแวะประทับค้างคืนที่หน่วยราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งทรงคุ้นเคยกับบรรดาพนักงาน เจ้าหน้าที่  เพราะได้เคยเสด็จไปประทับที่นั้นมาสามสี่ครั้งแล้ว คราวนี้หน่วยงานราชการมีเวลาเตรียมตัวรับเสด็จค่อนข้างนานจึงเตรียมต้นไม้ไว้ให้ทรงปลูก  อันเป็นประเพณีที...
      Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics