“…แต่เรื่องที่สำคัญก็คือ การทำมาหากินของประชาชนไทย ซึ่งต้องให้มีสะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีการปกครองที่เป็นธรรม…” (พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาวันที่๑๙ธันวาคม๒๕๑๑)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                 .....เรื่องสมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรดการหลับนี้ ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล เคยประทานสัมภาษณ์แก่คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ตอนหนึ่งว่า             .....มีคนพูดว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงชอบบรรทมหลับเวลาเสด็จงาน ความจริงไม่ทรงหลับหรอก ทรงเคลิ้มๆ ไปเท่านั้น เพราะทรงตื่นได้ทันเวลาทุกที มีคนแก้แทนว่า "เมื่อกี้ว่าจะทูลอะไร เห็นท่านกำลังพักพระเนตร" ท่านตอบว่า "ไม่ใช่หรอก! ...หลับเลย.."            .....ท่าน...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics