ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่10กรกฎาคม2540)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   ทรงพระนามว่าเกาะช้าง      ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางทะเล ระหว่างทางผ่านเกาะช้าง รับสั่งถาม ข้าราชการท้องถิ่นคนหนึ่งว่า “เกาะนั้นชื่ออะไร”      ข้าราชการกราบบังคมทูลตอบว่า “เกาะนั้นทรงพระนามว่า เกาะช้างพะย่ะคะ”       รับสั่งว่า “ถ้างั้นก็เป็นญาติกับฉันน่ะสิ”   ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics