"การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วยยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษทุกฝ่ายและทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่"  (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่15กรกฎาคม2526เนื่องในโอกาสการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติครั้งแรกในปี2526)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   พระมหากษัตริย์ต้องเป็นคนไทย           อดีตนายกรัฐมนตรีนาย อานันท์ ปันยารชุน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 เมื่อร่างเสร็จแล้วได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เพื่อทูลเกล้า ถวายรายงานเนื้อหาสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ           ตอนสุดท้ายก่อนกราบบังคมทูลลากลับ ในหลวงได้มีรับสั่งว่า “คุณอานันท์ฯ มันแปลกดีนะที่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ระบุว่าพระมหากษัตริย์ ต้องเป็นพุทธมามกะ ต้องเป็นอัครศาสนูปถัมภก ต้องเป็นนั่นต้อง...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics