“…การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง อย่างแรกต้องมีคนดีมีปัญญามีความรับผิดชอบ สองต้องมีวิทยาการที่ดี สามต้องมีการวางแผนที่ดีให้พอเหมาะพอควรกับทรัพยากรที่มีอยู่…” (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณวันที่๔ธันวาคม๒๕๔๑)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
    ใช่แล้วพระเจ้าครับ        เคยได้ฟังคนเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จฯ ไปที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อที่จะทรงงาน ขณะจะเสด็จฯ กลับ  มีชายคนหนึ่งมาถวายผ้าไหม โดยทหารไม่ให้เข้าเฝ้าฯ         แต่ในหลวงให้เข้าเฝ้าฯ ได้ ชายคนนั้นถวายผ้าไหมให้ในหลวง ในหลวงจึงรับสั่งถามว่า “ผ้าไหมนี้ทำเองใช่ไหม”        ด้วยความที่ชายคนนั้นไม่รู้คำราชาศัพท์ จึงกราบทูลพระองค์ว่า “ใช่แล้วพระเจ้าครับ”  ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics