“ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางทหารรักษาพระองค์ ในพิธีรวมพลสวนสนามในวันนี้ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคนและขอสนองพรกับทั้งไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน  ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาได้ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึก ตระหนักในความเป็นไทยและหน้าที่ที่จะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระ มั่นคงตามประวัติกาลที่ปรากฏมาคนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดองอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกพวกแยกเหล่ามีปกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอ   และสถานการณ์บ้านเมืองเราในทุกวันนี้เป็นที่ทราบแก่ใจเราทุกคนอยู่สืบแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจ พูดได้ว่าหากคนไทยขาดความสำนึกในชาติขาดความสามัคคีก็อาจประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ   จึงขอให้ทหารทุกคนและชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าได้พิจารณาตัดสินใจว่าประเทศชาติของเรานั้น สำคัญที่เราควรจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่ถ้าเห็นว่าสำคัญมั่นใจ ก็ขอให้สังวรระวังกายใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริตพยายามลดอคติ และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุด   ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมืองจงดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน” (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันสวนสนามเมื่อ๒ธันวาคม๒๕๕๐)  
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
            "...ปีนี้ครูสอนปีสุดท้ายแล้ว แก่แล้ว อีกร้อยกว่าวันก็เกษียณแล้ว ทิ้งทวนจะออกข้อสอบยากๆ..." สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีรับสั่งกับ นร.จปร. ด้วยพระอารมณ์ขัน  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics