“….อันแผ่นดินของเรานี้ถึงจะเป็นที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนาแต่เราก็อยู่ร่วมกันโดยปกติราบรื่นมาได้เป็นเวลาช้านาน เพราะเราต่างสมัครสมานกันอุตส่าห์ช่วยกันสร้างบ้านเมืองสร้างความเจริญสร้างจิตใจ สร้างแบบแผนที่ดีขึ้นเป็นของเราเองซึ่งแม้นานาประเทศก็น่าจะนำไปเป็นแบบฉบับได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายมีสามัคคีมีเหตุผลอันหนักแน่น และมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องชัดเจนในสถานการณ์ที่เป็นจริง ต่างคนต่างร่วมมือร่วมความคิดกันในอันที่จะช่วยกันผ่อนคลาย ปัญหาและสถานการณ์ที่หนักให้เป็นเบาไม่นำเอาประโยชน์ส่วนน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องให้เสียหาย ถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของชาติบ้านเมืองเชื่อว่าเราสามารถรักษาชาติประเทศ และความผาสุกสงบที่เราได้สร้างสมและรักษาสืบต่อกันมาช้านานไว้ได้…” (พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่เมื่อวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๑๘)  
ข้าวกล้องของคนจน          เมื่อไม่กี่ปีมานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพฯ ไปทอดพระเนตรกิจการตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับข้าวกล้องอยู่ด้วย        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “ข้าวกล้องนี้ดี เรากินข้าวกล้องทุกวัน”        สมเด็จพระเทพฯ เห็นว่าน่าสนใจ  แต่นักข่าว ไม่สนใจเท่าไร  จึงรับสั่งว่า “น่าสนใจนะ น่าจะเก็บไว้” ก็เลยมีการบังคมทูลขอให้รับสั่งอีกครั้งห...
      Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics