“…การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรนั้น เป็นการช่วยเหลือชั่วคราวไม่ยั่งยืน การที่จะช่วยประชาชนอยู่รอดได้ก็คือการให้อาชีพ…” (พะราโชบายของในหลวงกล่าวไว้เมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในทุกท้องถิ่น ทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศในปีพ.ศ.๒๔๙๘)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   ยิ้มของฉัน         เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก เป็นที่สนใจต่อสื่อมวลชนของอเมริกาเป็นอย่างมาก จึงได้มีพระราชทานสัมภาษณ์         นักข่าวหนุ่มคนหนึ่งได้ทูลถามว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก… ไม่ทรงยิ้มเลย?”         ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พลางรับสั่งว่า “นั่นไง… ยิ้มของฉัน”         แสดงให้เห็นถึงพระราชปฏิภาณ และพระราชอารมณ์...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics