นอกจากจะสอนให้คนเก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งทั้งดี มาเป็นกำลังของบ้านเมืองกล่าวคือให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ ให้ความดีเป็นปัจจัยและพลังประคับประคองหนุนนำความเก่งให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร ที่อำนวยผลเป็นประโยชน์อันพึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ๕สถาบันวันที่๓ตุลาคม๒๕๓๒)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                  วันหนึ่งนานมาแล้ว ในหลวงเสด็จฯ ไปที่ตลาดสด ทรงแวะไปเสวยก๋วยเตี๋ยว แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว เห็นก็สงสัย จึงทูลถามพระองค์ว่า "ทำไมหน้า เหมือนในหลวงจัง"               พระองค์ท่านไม่ตอบอะไร ได้แต่ยิ้มๆ ทรงจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยว แล้วตรัสชมว่า "ก๋วยเตี๋ยวอร่อย"                ส่วนแม่ค้ามารู้ที่หลังว่าเป็นพระองค์ท่านก็ได้แต่ปลื้ม  ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics