“…การพัฒนาก็คือการทำสงครามกับความยากจน  เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง…” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่๑๖มกราคม๒๕๑๒)
“พระราชอารมณ์ขัน”จากวังสวนจิตรฯ คราวหนึ่ง ในการเสด็จเยี่ยมราษฏรทางภาคเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงแวะประทับค้างคืนที่หน่วยราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งทรงคุ้นเคยกับบรรดาพนักงาน เจ้าหน้าที่  เพราะได้เคยเสด็จไปประทับที่นั้นมาสามสี่ครั้งแล้ว คราวนี้หน่วยงานราชการมีเวลาเตรียมตัวรับเสด็จค่อนข้างนานจึงเตรียมต้นไม้ไว้ให้ทรงปลูก  อันเป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติกันทั้งในและต่างประเทศ เท่ากับเป็นการเน้นให้ประชาชนได้รู้สึกถึงคุณค่าของต้นไม้         ต้นไม...
Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics