“...บรรพชนไทยเป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด...” (พระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์3ธ.ค.2522ณลานพระราชวังดุสิต)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                ในปีนั้น นิสิตจุฬาฯ ตื่นเต้นกันทุกคน เมื่อทราบข่าวที่ค่อนข้างแน่นอน ว่า สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่ง(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) ทรงสอบเข้าจุฬาฯ เพื่อจะทรงศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ ไม่เฉพาะ แต่ที่ตึกอักษรศาสตร์เท่านั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบัญชี ตลอดจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่างก็คอยเฝ้าดูเหตุการณ์ ว่า             สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้จะทรงวางพระองค์อย่างไร กับอาจารย์และกับเพื่อ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics