“…ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรนั้น เกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรม  มีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ ..ถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย…” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒กรกฎาคม ๒๕๔๐)
    จังหวะห้า … สี่            แม้แต่ในยามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2525 ทรงมีพระอาการไข้สูง พระหทัยเต้นไม่เป็นปกติ  แต่ก็ยังทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา          ในฐานะที่ทรงเป็นนักดนตรี ได้รับสั่งกับหมอว่าจังหวะการเต้นของพระหทัยนี้ คล้ายๆ กับจังหวะห้าสี่ในทางดนตรี และหลังจากทรงหายพระประชวรแล้ว ก็ทรงแต่งเพลงแจ็ส จังหวะห้าสี่ขึ้นเพลงหนึ่ง  ใช้ชื่อว่า “High Fever”          น...
      Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
      web analytics