"เด็กมีสมองแจ่มใสเชื่อและจำสิ่งต่างๆได้ง่าย ทั้งมีความอยากรู้อยากเห็นมากด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการศึกษาฝึกฝนที่ดีแต่เยาว์วัยเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาผาสุกให้แก่ตนเองและส่วนรวมในกาลข้างหน้า" (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๒๐)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
    ทุกข์ยามดึก         ตำรวจตู้ยามบางคนคับข้องใจ เกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ปัญหาค่าครองชีพ เมื่อเสพสุราแล้วครองสติไม่ได้ ไม่รู้จะอธิบายความในใจกับใคร จึงได้พล่ามบรรยายมาทางวิทยุ บางคนหลับยามไม่พอ กดคีย์ไม่โครโฟนค้างไว้ ทำให้เสียงกรนออกอากาศด้วย บางคนร้องเพลงลูกทุ่งออกอากาศเป็นการแก้เหงาก็มี         ในยามดึกวันหนึ่งพนักงานวิทยุคนหนึ่งได้ระบายความเดือดร้อน เนื่องจากหิวโหยไม่สามารถหาอาหารได้เพราะต้องเข...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics