“…คนที่ทำด้วยความตั้งใจดี แต่มีคนที่ไม่มีความตั้งใจดีก็มี หรือถ้ามีความตั้งใจดี แต่ไม่ตั้งใจดีไม่รู้เรื่องก็อาจจะเสียหายได้…” (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตฯ วันจันทร์ที่๔ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๙)
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
   พระมหากษัตริย์ต้องเป็นคนไทย           อดีตนายกรัฐมนตรีนาย อานันท์ ปันยารชุน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 เมื่อร่างเสร็จแล้วได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เพื่อทูลเกล้า ถวายรายงานเนื้อหาสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ           ตอนสุดท้ายก่อนกราบบังคมทูลลากลับ ในหลวงได้มีรับสั่งว่า “คุณอานันท์ฯ มันแปลกดีนะที่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ระบุว่าพระมหากษัตริย์ ต้องเป็นพุทธมามกะ ต้องเป็นอัครศาสนูปถัมภก ต้องเป็นนั่นต้อ...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics