ความปรารถนาของทุกคนคงไม่แตกต่างกันนักคือต้องการให้ตนเอง มีความสุขความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น ในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้.คือให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกันให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ.ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2554)  
   ... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
                ครั้งหนึ่ง ขณะที่ในหลวงเสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร พระองค์ท่านทรงแจกพระเครื่องให้กับราษฎรจนหมดแล้ว  แต่มีราษฎรผู้หนึ่งยังไม่ได้รับ จึงกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานพระเครื่องว่า “ขอเดชะ ขอพระหนึ่งองค์”            ในหลวงทรงมีรับสั่งตอบ ด้วยพระเมตตา เจือพระราชอารมณ์ขัน ว่า “ขอเดชะ พระหมดแล้ว”  ภาพประกอบเรื่อง จากมีบุนดอทคอม...
   สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
   Copyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
   web analytics